Kayıtlar

Ağustos 24, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ev, arsa ve araziyi noterden satmak mümkün mü?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir taşınmazın satışı, satma sözü verilmesi bağışlanması, üzerinde ipotek kurulması, üzerinde bir ayni hak( üst hakkı, geçir hakkı, kaynak hakkı, sükna hakkı vb.) kurulması resmi şekle tabidir .  Sayılan bu işlemlerin satma sözü verilmesi hariç tümünde resmi şekil bakımından yetkili makam tapu memurudur. Bir taşınmazı bir başkasına satma sözü verilmesine ilişkin sözleşmeye "t aşınmaz satış vaadi sözleşmesi" denir. Bu sözleşme de resmi şekilde yapılmakla birlikte yetkili resmi makam tapu memuru yerine NOTER'dir. Uygulamada tapu harcı ödememek, alım satımdan doğan gelir vergisi ve katma değer vergisinden kaçınmak için gayrimenkullerin tapuda devredilmek yerine noterden satış vaadi sözleşmesi yapıldığı sıkça görülmektedir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (5

Fiyat teklifleri bağlayıcı mıdır?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir malın sözgelimi 1.000 TL olan fiyatını yüksek bulan alıcının 800 TL'ye olmaz mı diye sorduğunda, satıcı olur dediği anda sözleşme kurulmuş sayılır.    Alıcının sorusu yeni bir icap satıcının olur demesi ise kabul yerine geçer. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Kefilin sorumlu olacağı tutar sözleşmede gösterilmek zorunda mıdır?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Kefilin sözleşmede belirtilen miktarla sorumlu olması yani "b elli miktarla sınırlı sorumluluk" ilkesi gereği, bir kimse başkasının borcunun en çok ne kadarlık kısmına kefil olduğunu kendi el yazısıyla yazmadıkça kefalet sözleşmesi geçersizdir. (Yeni Türk Borçlar Kanunu madde 583) Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Şehir dışına okumaya gidenler veya cezaevine düşenler ikametgahlarını nakletmek zorunda mıdır?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------   Medeni Kanun'umuzun 22. maddesi uyarınca, eğitim , sağlık , bakım veya ceza  nedeni ile belirli bir yerde kurumlarından birinde bulunulması , yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.  Yani cezaevine yatan bir mahkum, sanatoryuma yatan bir hasta , yatılı okula başlayan bir öğrencinin sırf bu nedenle yerleşim yeri değişmediğinden ikametgahını nakletmesi de gerekmez.  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60  (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Bir kimsenin iyiniyetli olması ona ne gibi haklar sağlar ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- İyiniyet kavramı çeşitli hukuki düzenlemelerde iyiniyet sahibi kişiye pek çok olanak sağlar.    Bunlardan en önemlisi bir hakkı devren kazanan kimsenin iyiniyetli olması halidir.  Zira iyiniyetli şahısların zilyetliğini devren kazandıkları eşya üzerinde mülkiyet hakkının da sahibi olması mümkündür.  S ahibinin elinden isteği olmadan çıkan taşınırlarda kural olarak iyiniyet korunmaz. Sahibinin elinden isteği ile çıkan bir taşınır eşya ise o şeyin mülkiyetini geçerli biçimde kazanır. Bir taşınırı emaneten elinde tutan bir kişiden onun emanetçi olduğunu bilmeden satın alan ya da sınırlı ayni hak edinen iyiniyetli kişilerin de elde ettikleri bu hakları korunur. Yine tapu sicilindeki tescil kaydına güvenerek iyiniyetle mülkiyet hakkı kazanan kimsenin de iyiniyeti korunur. Av. Mehmet TOPRAK av

Mevzuat ne anlama gelir ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Belirli konu veya kurumda geçerli hukuk kurallarının bütünü anlamına gelir.  Örneğin, iş hukuku mevzuatı dendiğinde iş hukuku alanındaki tüm kanun, tüzük,yönetmelik vd. hukuk kaynakları ifade edilmek istenir.  Mevzuat kelimesi bazı kamu görevlileri tarafından, yurttaşların istek ve sıkıntılarına ilgisiz kalmanın bahanesi olarak kullanılır.  Yurttaşların isteklerini geri çevirmek isteyen bazı kamu yöneticileri, bir işin neden yapılamayacağını açıklamak için "mevzuat böyle", "mevzuata aykırı", "mevzuatta yeri yok" şeklinde süslü ifadeler kullanırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmetoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapar ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Kanunları yapan,  yapılmış kanunları değiştiren veya kaldıran devlet organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.  Kanun yani yasa yapmak yetkisine sahip olduğu için yasama organı olarak da anılır. Ayrıca: a.) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; b.) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;  c.) Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek;  d.) Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek;  e.) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,  f.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek; gibi çok önemli görevleri de yerine getirir.  Av. Mehmet TOPRAK avuka t@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66   www.mehmettoprak.av.tr

Cumhurbaşkanı savaş ilan edebilir mi?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Savaş ilân etmek yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne aittir.  Ancak Türk yük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğram iye Büası ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. (Anayasa madde 92) Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr