Kayıtlar

Eylül, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Talep Hakkı - Dava Hakkı

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bir kimsenin hakkının verilmesini ya da başkalarının kendisinin hakkına saygı göstermesini istemek yetkisine talep hakkı denir. Kişi talep hakkını kullandığı halde hakkına kavuşamamış ya da başkaları tarafından hakkına saygı gösterilmemiş olabilir. Bu durumda devreye dava hakkı girer.  Çünkü dava hakkı kişilerin, talep haklarını  mahkemeler önünde öne sürmesi demektir.  Yani bir kimse talep hakkını kullanarak hakkına kavuşmuş ya da hakkına saygı gösterilmesini sağlamış ise artık dava hakkını kullanmasına gerek yoktur. Sözgelimi, banyo tesisatını yaptırmayan komşusunun banyosundan kendi dairesine su sızan kişinin, komşusundan banyosunu yaptırmasını istemesi talep hakkıdır.  Komşusu banyosunu yaptırmamakta ısrar ederse komşusu ile boğaz boğaza girmeye gerek yoktur.  Zira talep hakkı sonuç vermezse dava

Bilimsel görüş - Doktrin- Öğreti

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bilimsel görüşler ( doktrin veya öğreti) , h ukuk alanında çalışan bilim adamlarının, hukuki konular hakkında öne sürdükleri görüş ve yargılarıdır.  Bilimsel görüşler hukukun yazılı kaynaklarından olmayıp, yardımcı kaynak sınıfındadır.  Y ani hakimin davayı çözümlerken başvurması zorunlu değildir. Bu nedenle hukukun yardımcı kaynaklarındandır.   Yardımcı kaynak olması nedeni ile hakimler, bilimsel görüşlere başvurmak zorunda olmadan da önlerine gelen uyuşmazlığı çözümleyebilirler. Av. Mehmet TOPRAK (212) 527 87 60 (532) 494 0 3 66 avukat@mehmettoprak.com  www.mehmettoprak.av.tr

Bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur . ( Madde 25) Bölge adliye mahkemeleri, başkan lık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.   ( Madde 26) Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı , Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir. ( Madde 29) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri şunlardır: 1. Adli yargı ilk d

Basit Hukuk Terimleri - "Z"

Resim
DERLEYEN Av. Mehmet Toprak avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 --------------------------------------------- Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir.  308. Zamanaşımı: Kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağın ifasını isteme yetkisinin sona ermesi. 309. Zamanaşımının Durması: Kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması nedeniyle zamanaşımı süresinin bu sebebin devamı süresince işlemeye başlamaması veya başlamış ise devam etmemesi. 310. Zamanaşımının Kesilmesi: Kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması dolayısıyla zamanaşımı süresinin o ana kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin yeni baştan işlemeye başlaması. 311. "Zarar: Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilme." 312. Zayi Etmek: Yitirmek, kaybetmek. 313. Zımni: Üstü kapalı; açık olmayarak dolayısıyla anlatılan. 31

Basit Hukuk Terimleri - "Y"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------------ 296. Yaptırım : Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme,onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepki. 297. Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanması faaliyeti. 298. Yargıtay: Adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı olup, kanun ile belirlenen bazı davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek yargı organı. 299. Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 300. Yaşlılık Aylığı: Yaşlılık sigortasında aranan koşullan sağlayan sigortalıya SSK tarafından bağlanan aylık. 301. Yat, Kotra, Motorlu Tekneler: Spor ve gezinti a

Basit Hukuk Terimleri - "U - Ü - V"

Resim
Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 278. Uluslararası Norm: Uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen ilkeler ve üye ülkeleri bağlayıcı kurallar. 279. " 'Usulsüz Süreli Fesih: Bildirim şartına uyulmaksızın yapılan fesihtir." 280. Uzlaşma: Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna gidilmesine gerek kalmaksızın, vergi yönetimi ile mükellef arasında müzakere edilerek çözümlenmesine olanak sağlayan, ödenecek vergi ve ceza miktarında anlaşmaya varılması halinde her iki taraf açısından bağlayıcı olan idari bir yol. 281. Uzlaştırma: Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde Tarafların seçtikleri birer tarafsız aracı ile üçüncü bir tarafsız aracıdan oluşan kurulun uyuşmazlığının çözümü için çaba harcadığı barışçı bir çözüm yoludur. 282.   Ücret: Görülen bir hizmet karşılığı verilen bedel. 283.   Ücret: işverene

Basit Hukuk Terimleri - "T"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 241. Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse. 242. Takas: İ ki kişi arasındaki karşılıklı para veya aynı cinsten sayı, tartı veya ölçü ile belirlenebilen şeylere ait muaccel alacakların birbirlerini ortadan kaldırma hali. 243. Takım Klavuzu: işverenle takım sözleşmesi yapmak üzere birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsil eden kişidir. 244. Takım Sözleşmesi: Birden çok işçinin meydana getirdiği bir lakımı temsilen bu İşçilerden birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmedir. 245. Talep Hakk ı : bir kişinin hakkını elde etmek veya hakkına saygı gösterilmesini sağlamak üzere karşısındaki kişiye yönelttiği isteme yetkisi. 246. Tarh İşlemi: Vergi alacağının k