Kayıtlar

Mayıs 4, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ticaret Hukuku Sorular

1.Ticaret hukuku sistemleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Objektif sistemin temel kavramı ticari işlemdir b. Sübjektif sistemin temel kavramı tacirdir c. Modern sistemin temel kavramı ticari işletmedir d. Sübjektif sistem bir sınıf hukuku öngörmektedir e. Karma sistemin temel kavramı ticari işletmedir 2. Ticaret Hukuku asıl gelişimini hangi dönemde gerçekleştirmiştir ? a. Babil imparatorluğu dönemi b. Fenikeliler dönemi c. Roma imparatorluğu dönemi d. Orta Çağ e. Fransız ihtilali sonrası 3. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurları arasında yer almaz? a. Bağımsızlık b. İktisadi faaliyet c. Devamlılık d. Esnaf faaliyeti sınırlarının aşılması e. Ticaret siciline tescil 4. Aşağıdakilerden hangisi peştemaliye kavramının karşılığıdır ? a. İşletmeye özgülenmiş taşınırlar b. İşletmeye özgülenmiş taşınmazlar c. İşletme Değeri d. Kiracılık hakkı e. İşletme Adı 5. Aşağıdakilerden hangisi, şubenin unsurları arasında ye

Yabancı Fonların Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti KVK Yaklaşımının Eleştirisi ve Değişiklik Önerisi

Yabancı Fonlar ın Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti KVK Yaklaşımının  Eleştirisi ve Değişiklik Önerisi  Mehmet TOPRAK GİRİŞ KVK’nin 2. maddesi uyarınca , Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olan fonlar sermaye şirketi olarak kabul edilmektedirler. Eski 5422 Sayılı KVK’nin 2. Maddesi incelendiğinde fonlar ile ilgili yaklaşımın benzer yönde olduğu görülmektedir. Ancak eski KVK’nin  kapsam ın a tabi fonlar ve bu fonların sermaye şirketi olarak kabul edilmeleri ile ilgili olarak benimsediği ölçütün farklı olduğu görülmektedir. Eski KVK’da esas alınan ölçüt SPK düzenleme ve denetimine tabi bulunmak olmayıp Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulmaktı. Üstelik kapsama tüm fonlar değil yalnızca yatırım fonları girmekteydi. Eski KVK’nın 2. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan konu ile ilgili hükmü   incelendiğinde kaleme alınış biçimi itibari ile anlaşılması güç olmakla birlikte yabancı fonların konumunun tespitinde esas alınabilecek bir öl

YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : YETKİLİ KILINAN AVUKAT (1) : Baro ve Sicil No: : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : YETKİLİ KILINAN AVUKAT (2) : Baro ve Sicil No: : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : VEKİL EDEN ( Müvekkil ) : Ekrem Sport Tekstil Spor Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. DAYANAK VEKALETNAME : ................... . Noterliği tarih -............. yevmiye nolu YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI : Dayanak vekaletnamedeki tüm yetkiler İşbuki belgesi , 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname Yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir. 04 / 1 1 /200 9