Kayıtlar

Ekim 31, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kira sözleşmesinin haklı nedenle feshi mümkün müdür?

Resim
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu  MADDE 331’e göre, taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.  Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.  www.toprakhukuk.com

Küçük yaşta ölenin ana babası tazminat destekten yoksun kalma tazminatı alabilir mi?

Resim
Ana ve babanın çocukları kaç tane olursa olsun, maddi durumları ne derecede bulunursa bulunsun, hatta gelecekleri müesseselerce garanti altına alınmış olsa bile, bir gün zarurete düşüp düşmeyecekleri, çocuklarına muhtaç olup olmayacakları kestirilemez, fakat onların ileride çocuklarının maddi desteklerine muhtaç olabileceklerinin kabulü, hayatın olağan akışına uygun olur. O halde küçük yaşta ölen çocuk dahi olsa, ana babasının farazî bir desteği olarak kabul edilmelidir...” (Y. 4. H.D., 20.03.1986 T., E. 1585/ K.2553, Y. 15. H.D., 08.03.1976 T., E. 1975/ 5524, K.1976/966, Y.5.H.D., 20.12.1984E.10892/K.11385 )  www.toprakhukuk.com

Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için ölenin çalışıyor olması şart mıdır?

Ölenin öldüğü sırada işsiz, ya da çocuk olduğu için çalışmıyor olması ileride çalışarak yakınlarna maddi destekte bulunmayacağı anlamına gelmez. Destek sayılabilmek için, mutlaka ölüm anında bir şahsa bakıyor olmak şart olmayıp, ileride bakım yardımı yapabileceğinin varsayılması yeterlidir.

AKRABA OLMAYANLAR DA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Resim
Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için akrabalık şart olmayıp aralarında hiç bir hısımlık bağı bulunmayıp ta ölenin sadece bakımını sağlayıp maddi yardımda bulunduğu, herhangi bir şahıs ta destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Yani önemli olan akrabalık değil gerçekten bakım yardımı sağlamaktır. www.toprakhukuk.com

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK, GERÇEK DESTEK VE FARAZİ DESTEK KAVRAMLARI

Resim
Destek kavramı, hukukî bir ilişkiyi ( yasa veya sözleşme) değil, fiilî durumu amaçlar. Yasadan veya sözleşmeden doğan bir “bakma yükümlülüğü” bulunmasa dahi, fiilen ve düzenli biçimde yardım eden ve olayların normal akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı çok yakın gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse, destek sayılır. Bunlardan ilkine “gerçek destek” ikincisine “farazî destek” denir. Kaynak: Y. 4. H.D., 20.03.1986 T., E. 1585/ K. 2553. www.toprakhukuk.com