Kayıtlar

2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Masanız olmadığı için elinizin  altında bulunan bir sunta levhayı masa niyetine kullandığınızı düşünün. Siz ne niyetle kullanırsanız kullanın sunta levha masaya dönüşmez.  Zira ayaksız masa olmaz. Hukukta bu duruma yok hükmünde ya da kısaca yokluk adı veriliyor. Ayaksız masa olmayacağını kabul ettiniz ve sunta levhaya ayak eklemeye karar verdiniz. Ancak malzemeniz bittiği için  masanın bir ayağı eksik kaldı. Evet bir masa yaptınız doğru, ama ayakta duramıyor! İşte hukuken var olduğu halde sakat olduğu için sonuç doğuramayan islemler de böyledir. Bu duruma ise kesin sakatlık ya da mutlak butlan deniyor. Masanızın ayakta duramadığını gördünüz. Dört ayağını da taktınız. Fakat ayaklardan bir tanesini iyi takmamışsınız. İlk tekmede masanızın devrilmesi kesin. Ama siz bunu bilip masayı dikkatli kullanırsanız idare edecek durumda. İşte  tekmeyi atmadığınız sürece bu bir masadır. Bir hukuki işlemi

Devlete iş yapan ve mal satanların sözleşmeye aykırı davranması halinde devletin alacağı nasıl takip edilir.?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Borçlar hukukuna göre borcun ve alacağın kaynakları  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dir.  Bir kimsenin bir başkasından alacağını istemesine rağmen ödenmemesi halinde zor kullanma hakkı yoktur.  Yurttaşlar bir başka yurttaştan alacaklı olduklarında adli yargı sistemi içinde yer alan hukuk mahkemelerine ve icra dairelerine başvururlar. Oysa devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dışında kalan : a.) Her türlü kamu alacakları (vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası yanında bunların  gecikme zammı ve faiz gibi fer’i); b.) Kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan diğer tüm alacaklar; AMME (KAMU) alacağı adı verilir.  Devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin bir AMME (kamu )alacağı için  dava açmak ve icra dairesine başvurmak zorunlulukları yoktur. Amme alacakları borçludan zorla alınır.

GABARİ ve KAR LASTİĞİ

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 GABARİ :  Araçların, yüklü veya yüksüz olarak,  karayolunda  güvenli şekilde yolculuk yapabilecekleri  uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerinin ortak adıdır.   Araçların taşımaları gereken ölçüler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan:  " ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE  BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK "te yazılıdır. Yönetmelik uyarınca, gabari dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez. Yönetmeliğin başlığı okunduğunda sadece ölçüleri düzenlediği sanılabilir.  Oysa a nılı yönetmelik, karayolunda güvenli yolculuk için araçların taşıması gereken özellikleri de düzenler. Sözgelimi yönetmeliğin 6/j maddesi ile "y olcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu hale ge

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERE DENEME SÜRESİ KONULABİLİR Mİ ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Çoğu çalışan kendisinin iş sözleşmesi olmadığını sanır. Bunun nedeni çoğu zaman işyerinde yazılı bir sözleşme yapılmamasıdır.  Yazılı olmasa da sözleşme sözleşmedir. Aslında bir kimsenin işten çıkacağı tarih önceden kararlaştırılmamış ise yani işçi ne zaman işten çıkacağını bilmiyorsa yazılı sözleşme yapmak gerekmez. Süresi belirli olmayan yani ne zaman biteceği bilinmeyen işlere belirsiz süreli iş sözleşmesi denir.  Belirsiz süreli işlerde yazılı bir sözleşme yapmak şart değildir.  Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kağıda dökülüp, imzalanmasa da işçinin iş sözleşmesinden doğan hakları korunmaya devam eder. Belirsiz süreli işlerde, işe alınan işçiye, deneme süresi içinde işine son verilebileceği söylenmiş ise işler değişir. Çünkü deneme süresi kararlaştırılmış işlerde sözleşmenin mutlaka yazılı bir sözleşme yapmak gerekir. İşçiyle hem yazılı bir sözleşme yapmayıp hem de üstün

Kolluk kuvvetleri ne demektir?

Resim
Devletin en önemli görevlerinden biri de toplumsal dirlik ve düzenini sağlamaktır.  Kamu düzeninin bozulmasına engel olmak ve bozulduğunda eski hale getirmek için zor kullanmak gerekebilir. Kamu düzenini korumak ve bozulduğundan eski haline getirmek için zor kullanma yetkisi olan devlet kurumlarına kolluk kuvvetleri adı verilir. Kolluk kuvvetlerine, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik güçlerini örnek verilebilir. DERLEYEN :  Av. Mehmet TOPRAK metoist@gmail.com  (212) 527 8760 (532) 494 03 66

Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmetlerinde vergiye dikkat !!

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir firma için bilişim hizmetlerinden yararlanmak demek: a.) Alan adı barındırma; b.) İnternet trafiği; c.) Elektronik posta ; d.) Veri tabanı kurulum ve depolanması; e.) Lisanslı yazılımların kurulum ve işletilmesi; gibi çok sayıda ayrı ayrı hizmet için personel, yazılım, lisans donanım maliyetlerine katlanmak demektir . Giderek popüler hale gelen bulut bilişim hizmetleri sayesinde ayr ayrı ve yüksek maliyetli bu hizmetlere çok ucuza ulaşmak mümkün.  Hatta bu hizmeti İrlanda gibi düşük vergi oranlarının uygulandığı ülkelerden birinde kurulu bir şirketten alırsanız maliyetiniz son derece düşecektir.  Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmeti yani verilerin taşeron makinasında işlenmesi (computing) hizmeti: a.) Ticari faaliyet sayıldığından 5520 sayılı kurumlar

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Tapu senedi bir kıymetli evrak olsaydı gerçekten endişelenmek gerekirdi.  Çünkü kıymetli evraklar başkasının eline geçtiğinde, üzerlerinde yazılı hak ta başkasına geçer .  Yani kıymetli evrak kimde ise hak ta ona ait sayılır.Kıymetli evrakların özelliği senet üzerinde yazılı hakkın kıymetli evrak ile sıkı sıkıya bağlı oluşudur.  Kural olarak kıymetli evraklar üzerinde yazılı olan hak senetten ayrılamaz.  Sözgelimi bir kişi evini satmış olsun. Ancak nakit taşımak istemediği ve bankaya yatan paradan vergi ödemek te istemediği için çek verilmesini istesin.  Evi alan kişi , satıcının isteğine uyarak satıcıya para yerine hamiline (isim kısmı boş) bir adet çek vermiş olsun.   Ev satan kişi aldığı çeki bankadan tahsil etmek yerine 3. bir kişiye olan borcu karşılığında verdiği anda, ev satışınd

Tahsil Zamanaşımını Durduran Bir Sebep "Hileli İflas"

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Bir tacir hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi gerçekleşebilecek en kötü durumdur. İflas etmiş bir kimse veya şirket hakkında artık icra takibi yapılamaz. Başlamış icra takipleri ise olduğu yerde durur. Bu nedenle alacaklılarını oyalamak, açılmış bir icra takibini durdurtmak ya da açılacak icra takiplerini engellemek isteyen yani biraz nefes almak isteyen kimse ve şirketler açısından iflas bir bakıma son çıkar yoldur. Hatta uygulamada bu son çareye, gerçekte borçlarını ödeyebilecek durumda bulunan ancak ödemeye niyeti olmayan  kimse ve şirketler tarafından da başvurulduğu görülmektedir. Hakkında açılmış veya açılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakmak amacı ile iflas etmediği halde hileli olarak mahkemeden iflas kararı çıkaranların en büyük amacı alacakları zaman aşımına uğratmaktır.

Okuyan yetişkin evlatların sağlık sigortası sorunu

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sağlık sigortası sorununa eğilen Sn Ali TEZEL'in bir yazısı,   aynı zamanda dikkatleri bakmakla yükümlü olunan çocuk kavramına da çekiyor.  Gerçekte ana ve babalar yetişkin çocuklarına bakmak zorunda değildirler.  Ancak çocuklar yetişkin olduktan sonra da eğitimlerine devam ediyorlarsa, durum değişir. Çünkü Medeni Kanun okumaya devam eden çocukları yetişkin olsalar bile BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN kişi saymıştır. Medeni Kanun'da ana babaların, okumaya devam eden yetişkin evlatlarına, daha kaç sene bakacakları da yazılı değildir. Medeni Kanun ana ve babalara: a.) Şartları uygun olduğu ölçüde az veya çok; b.)  Evlatlarının eğitimi bitene kadar;yetişkin dahi olsa  çocuklarına bakmak zorunluluğu getirmektedir. Resim 1- Kaynak

Eşek sütü yasak mı?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------------------------------- Hurriyet 'in Anadolu Ajansın'a dayandırdığı 7 ekim 2012 tarihli   "Eşek sütü ‘mevzuatı’nı bekliyor " başlıklı haberi iki açıdan ilgi çekici.  Haberi ilgi çekici kılan ilk neden yakım çekimde alınmış resmi görülen eşek. Kendisi artık bir binek hayvanı olmayıp süt ürünleri üretiminde yararlanılan bir çiftlik hayvanı ... Resim 1- Kaynak Hurriyet web sitesi 7 ekim 2012 Resimden daha ilgi çekici olan şey ise haberin sunuş tarzından eşek sütünün yasak bir ürün olduğu yönünde bir izlenim edinilmesi. Gerçekten eşek sütü yasak mı ?  Eşek sütü hakkında Türk gıda kodeksi adı verilen yönetmelikler serisinde bir yasaklamaya rastlayamadık.  Ancak eşek sütünün taşıması gereken yağ, protein, bakteri oranları hakkında konulmuş bir kurala da rastlamak mümkün olmadı. İ

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasına Göre Ücretin Vergilendirilmesi

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Ücret geliri elde eden bir Türk'ün Kırgızistan'da işçi olarak çalışması halinde: a) Kırgızistan'da çalışmaya başladığı tarihten itibaren 12 aylık bir  dönem boyunca toplamda 183 günden fazla kalmamışsa; b) 183 günden fazla kalsa dahi ödemeyi yapan (veya adına ödeme  yapılan) işveren Kırgızistan mukimi değilse; c) 183 günden fazla kalsa, işveren Kırgız olsa bile ödemenin işverenin  Kırgızistan'daki işyeri veya daimi temsilcisi tarafından yapılmamış ise; aldığı ücret Kırgızistan'da vergilendirilmez. Türkiye'de gelir vergisi  stopajına tabi tutulur. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Bilgi Toplama (Bilgi Verme - VERGİ USUL KANUNU Madde 148)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar bilgi istediğinde: a.) Kamu kurum ve kuruluşları ;  b.)Mükellefler veya mükelleflerle iş ve işlemlerde bulunan tüm gerçek ve tüzelkişiler; bilgi vermek zorundadır. Ancak diplomatik dokunulmazlığı olanlar bilgi vermek zorunda değildir. Bilgi yazılı veya sözlü olarak istenebilir. Ancak bilgi almak için bilgi almak istenilen kişilerin vergi dairesine zorla getirilmesi yasaktır.  Sözlü olarak bilgi istenildiği hallerde istenilen bilgi verilmezse, bilgi verilmesi isteği bir kez de yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda istek tekrarlanır (tekit ) ve cevap verilmesi için uygun bir süre tanınır.  www.mehmettoprak.av.tr

İşe Başlamayı Bildirme (VERGİ USUL KANUNU Madde 153)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------- İşe başlama yani açılışı bildirme tüm vergi mükellefleri için söz konusu değildir. İşe başlamayı bildirmesi gereken mükellefler vergicilikte gerçek usulde vergilendirilen mükellefler olarak anılan mükelleflerdir.Bu mükelleflerin hangileri olduğu kanunda ayrıca ve açıkça gösterilmiştir. Kanunda sayılan :  1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3. Kurumlar vergisi mükellefleri(Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yerine getirilir); 4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları. işe başlamayı bildirmek zorundadırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66