Kayıtlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA İÇ DENETİM

Resim
Dernekler Kanunu Madde 9'a göre: Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklen

ÇOCUKLAR VEGENÇLER DERNEK KURABİLİR Mİ?

Resim
Dernekler Kanunu Madde 3’e göre: Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. www.toprakhukuk.com

KİMLER DERNEK KURABİLİR ? TÜZEL KİŞİLER DERNEK KURABİLİR Mİ?

Resim
Dernekler Kanunu Madde 3’e göre: Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. www.toprakhukuk.com

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA TEMSİLCİLİK

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, İfade eder. www.toprakhukuk.com

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA ŞUBE

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA ÜST KURULUŞ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA PLATFORM

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEĞİN MERKEZİ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, İfade eder

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEK

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, İfade eder.

Verginin idarece tarhı kavramını açıklayınız ?(VERGİ USUL KANUNU Mükerrer Madde 30)

Resim
Re’sen ya da ikmalen tarhiyatın kapsamına girmeyen hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
Resim
Re'sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re'sen vergi tarh edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur.

Vergi hukukunda takdir kararı kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 31)

Resim
Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmı takdir kararına bağlanır. Takdir kararları komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Vergi hukukunda re’sen vergi tarhı kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 30)

Resim
"Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır."

Vergi hukukunda ikmalen vergi tarhı kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 29)

Resim
İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

Vergi hukukunda tahakkuk fişi kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 25)

Resim
Vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Vergi hukukunda tahsil kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 22)

Resim
Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.

Vergi hukukunda tebliğ kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 21)

Resim
Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Vergi alacağı ve vergi doğuran olay kavramlarını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 20)

Resim
Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Vergi alacağı ve vergi doğuran olay kavramlarını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 17)

Resim
Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.

Vergi dairesi tarafından zor durumda bulunmaları nedeni ile mükelleflere mühlet verilebilmesi şartlarını sayınız? (VERGİ USUL KANUNU Madde 17)

Resim
Bu mühletin verilebilmesi için: 1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. 2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir. 3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Vergi hukukunda mücbir sebep sayılan hallerisayınız? (VERGİ USUL KANUNU Madde 13)

Resim
Mücbir sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 3. Kişinin iradesi dışında vuku bulan mecburi gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması, gibi hallerdir.

Mirasçıların vergi sorumluluğu kavramı hakkında bilgi veriniz? (VERGİ USUL KANUNU Madde 12)

Resim
Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.

Müteselsil vergi sorumluluğu kavramı hakkında bilgi veriniz? (VERGİ USUL KANUNU Madde 11)

Resim
Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar. Müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihaî tüketiciler için söz konusu değildir. Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

Vergi ehliyeti hakkında bilgi veriniz? (VERGİ USUL KANUNU Madde 9)

Resim
Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi numarası hakkında bilgi veriniz? (VERGİ USUL KANUNU Madde 8)

Resim
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Vergi sorumluluğu ve mükellefiyetine ilişkin özel özleşmelerin durumu hakkında bilgi veriniz? (VERGİ USUL KANUNU Madde 8)

Resim
Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Vergi sorumlusu kavramını açıklayınız? (VERGİ USUL KANUNU Madde 8)

Resim
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.  Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Mükellef kavramını açıklayınız? (VERGİ USUL KANUNU Madde 8)

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkişidir.

Mükellefin özel işlerini yapmak suçunun kapsamına giren kişileri sayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 6)

Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 2- Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; 3 - Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.

Vergi levhası alma zorunluluğuna uymak zorunda olanları sayınız?

Resim
Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)  ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011) levhayı almak zorundadırlar.

Vergi mahremiyetine uymak zorunda olanları sayınız?

Resim
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; 3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.

Vergi hukukunda ispat yöntemlerini açıklayınız? ( VERGİ USUL KANUNU Madde 3)

Resim
İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.  İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

Vergi dairesi kavramını tanımlayınız?( VERGİ USUL KANUNU Madde 4)

Resim
Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir.

Vergi hukukunda yorum yöntemleri hakkında bilgi veriniz?( VERGİ USUL KANUNU Madde 3)

Resim
Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.

Vergi Kanunlarının uygulanmasında Vergi Kanunu terimini açıklayınız? (VERGİ USUL KANUNU Madde 3)

Resim
Vergi kanunlarının uygulanması: Bu kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

İnternet ve İnternet Kullanımı

Resim
YAZAR: MERTCAN BAYRAKTAR                                                                     TARİH: 15.03.2017                                İnternetin geçmişi Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin araştırmalarına dayanmaktadır. İnternetin etkilerinin hızlı bir şekilde dünya üzerinde artması sonucunda bugün çağımızı bile internet çağı olarak nitelendirilmesi durumu göz ardı edilemez ve su götürmez bir tespit olacaktır.                                 İnterneti etimolojik olarak incelediğimizde ise Amerikan kökenli olması nedeniyle tahmin edebileceğiniz gibi İngilizce iki kelimenin aslında kısaltmasını oluşturmaktadır. “ Interconnected Networks”  kelimelerinin baş kısımlarının birleşiminden oluşan İnternet kelimesi artık günümüzde global ve en bilinen ismi olarak kullanılmaktadır. İnterconnected Networks ise kendi aralarında bağlantılı ağlar olarak nitelendirilmiş olmakla birlikte ilk kullanımının da aslında Amerikan hükümetinin kendisi için  geliştirdiğini bu kelime anl

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ NE DEMEKTİR?

Anayasamızın Başlangıç bölümü incelendiğinde hukukun üstünlüğü kavramının: Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; denilmek suretiyle  veciz bir dille ifade edildiği görülmektedir:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASI

Ceza yargılaması anlamında uzlaştırma, belirli suçların işlenmesi halinde tarafların anlaştırılması sürecidir. Sürecin tarafları: a.)Suçu işlediği iddia olunan kişi (şüpheli veya sanık); b.)Suçun mağduru (ölüm vb. halinde dolaylı olarak zarar gören yakınları yani suçtan zarar görenler); durumundaki gerçek ve tüzel kişilerdir. Müzakere süreci hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülebileceği gibi bir uzlaştırmacı da atanabilir. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından doğrudan doğruya hukuk öğrenimi görmüş bir kimse uzlaştırmacı olarak atanablecğei gibi o yer Barosu tarafından bir avukatın uzlaştırmacı olarak atanması da istenebilir. Uzlaştırma süreci, suçun uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olup olmadığının yani TCK'nin 253. maddesinde sayılan: a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar; b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), 2. Taksirle yarala