Kayıtlar

Mayıs 3, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

VUK Kısa Not

Özel hukukta alacaklılar kendi alacaklarını kendileri takip edemez. Aksi bir yaklaşım, yeni problemlerin çıkmasına neden olacaktır. Alacağı takip konusunda ölçüyü kaçırabilir ve yeni uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilir. Oysa vergi idaresi sadece vergileri değil, tüm kamu alacaklarını devlet adına takip edebilme yetki ve kurallarına sahiptir. Böylece yeni haksızlıkların doğmasına engel olacaktır. Resen icra yetkisi, idarenin alacağı kararları başka bir aracı güce başvurmadan kendiliğinden icra edebilme yeteneğidir. Cebri icra, vadenin dolmasına rağmen yükümlünün kendi iradesi ile vergi borcunu hâlâ ödememesi hâlinde, vergi idaresi harekete geçerek vergi alacağını zor kullanarak tahsile yönelmesidir. Cebri icra yolu ile alınacak alacakların kapsamında, vergi ve vergi benzeri harç, resim, idari vergi cezaları ve gecikme zam ve faizlerini kamu gücüne dayanılarak alınan diğer gelirleridir. Vergi dairesi, tahsil dairesi olarak doğrudan doğruya harekete geçerek vergi alacağını

Vergilendirme Koşulları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARININ TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLEBİLME KOŞULLARI KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET VE İSTİSNALARININ DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE ETKİLERİ KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNA KAVRAMLARI 3.1.1.Kurumlar Vergisinde Muafiyet Kavramı Kurumlar vergisi anlamında  muafiyet kavramını, KVK’nın 2. maddesinde sayılan mükellef gruplarından herhangi birine dahil bulunduğu halde KVK ve diğer mevzuat uyarınca vergi dışı bırakılmış olmak şeklinde ifade edebiliriz. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken husus bir kurumun kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilmesi gerektiği halde Yasa’nın öngördüğü herhangi bir düzenleme nedeni ile vergi dışı kalmasıdır. Bu nedenle sözgelimi vakıflar, kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından kurumlar vergisi muafiyetlerinden de söz etmek mümkün olmayacaktır. 3.1.2.Kurumlar Vergisinde İstisna Kavramı İstisna terimi vergi konusuna giren mal, hizmet ve işlemlerden bazılarının sosyal, ekonomik, ve siyasal vb. ç