Kayıtlar

İpotek Dilekçesi

 …BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE .......... İPOTEK VEREN T.C.  No : İsim : Adres :………………………………………………. Baba adı : Ana adı : D.Yeri ve Tar : Nüf. Kayıtlı Old. Yer : Cilt- Aile- Sıra No : CüzdaN Seri -No : LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN Ünvanı : Adresi : Ticaret Sicil : Yetkililer : GAYRİMENKULÜN İli İlçesi Mahallesi Mevkii Pafta 3 Ada Parsel Niteliği 2 KATLI 2 DAİRELİ BAH. KAR. BİNA Yüzölçümü 189.43 metrekar Kat  1 Kat İrtifaklı Bölüm Niteliği Kat   İritfakl Bölüm No Yevmiye No Cilt No Sahife No Yukarıda özellikleri belirtilen,, gayrimenkulümün tamamını, ........... adresinde faaliyette bulunan .......................... ‘nin ürettiği veya sattığı çeşitli  ürünlerini .... adresinde kain ............... isimli mağazasında pazarlayan,  ..................... (Esnaf Sicil No:.............., TC No: ....................), lehine ipotek tesis edilen, ............ ‘den  satın aldığı - alacağı mal v

TEDARİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR İşbu Sipariş Sözleşmesi (“Sözleşme”), sipariş veren …………………………………… adresinde mukim …………………………. (“Müşteri”) tarafından siparişi temin edecek olan ..............................................adresinde mukim .....................................’ne  ( “Firma”), piyasaya sürülen markalar altında satışa sunulan ilgili ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) sipariş koşullarını belirlemek üzere yürürlüğe konmuştur. KONU İşbu Sözleşme Müşteri’ye ürünleri işbu Sözleşme’de belirlenen kurallar dahilinde satın alma hakkı dışında ilave hiçbir hak sağlamaz. İşbu Sözleşme Firma ile Müşteri arasında tek yetkili satıcılık sözleşmesi, franchise veya lisans ilişkisi gibi bir ilişki tesis etmez ve teminat olarak gösterilemez. İşbu Sözleşme ayrıca Müşteri’ye Firma tarafından piyasaya sürülen markalar üzerinde ilave hiçbir hak sağlamaz. zSÜRE İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile akdedilmiştir. Firma dilediği zaman, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin sözleşme

DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VERGİLENDİRMEDE ÖNEM TAŞIYAN HUSUSLAR Kurumların bir devlet ülkesinde gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri faaliyetler nedeni ile o devlet ülkesinde yasal veya iş merkezlerinin bulunması gerekmeyebilir. Ancak bazı faaliyet konuları vardır ki gelirin elde edildiği devlet ülkesinde, bir merkeze sahip bulunmayı gerektirmese dahi fiilen örgütlenilmesini gerektirebilir. Gelirin elde edildiği ülkede fiilen örgütlenilmesi, o devlet ülkesinin hukuk sisteminin öngördüğü yükümlülükler ile doğrudan muhatap kalınması demektir. Elbette bu yükümlülükler, kaynağı o devlet ülkesinde elde edilen gelirler ile sınırlı olacaktır. Uyulması gereken yükümlülüklerin seviyesi, merkezi o devlet ülkesinde bulunan mükelleflerin tabi olduğu yükümlülüklerden farklı olmayacaktır. Bu durum devlet ülkesinde fiilen bulunularak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin, merkezi o ülkede bulunan mükellefler için öngörülen vergilendirme yöntemleri esas alınarak düzenlenm