Kayıtlar

avukatlar etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İrtifak Hakları

 

Tazminat İsteyebilme Koşulları - Zarar Koşulu

 

Hile - Aldatma- Yanıltma

 

Hata - Yanılma

 

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HAKKINDA NOTLAR

Yazar: Av. Mehmet Toprak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her türlü eylem ve işlemi hukuk normlarına dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti  hukuk normlarından kaynaklanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Normlar hiyerarşisi içerisinde en tepede yer alır. Anayamız devletin vergilendirme yetkisini mali güce göre ve kanuna dayanarak kullanmasını emretmiştir. Anayasamızın 73. Maddesine göre devletimiz, tabiyetine, cinsiyetine, tüzel kişi ya da gerçek kişi olup olmadığına bakılmaksızın herkesten mali gücüne göre vergi almak üzere bir vergi kanunu çıkartmak  ve kanunun konusuna giren vergiyi tahsil etmek yetkisine sahiptir. Devletimiz sahip olduğu vergilendirme yetkisinden Anayasanın 73 maddesinin 2. Fıkrasında ifade edildiği üzere sosyal devlet ilkesi doğrultusunda tek yanlı olarak vazgeçebilir. Bu bağlamda devletim, ihdas ettiği vergi kanunlarının konusuna girdiği halde bir takım vergi konularını ver

İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA MIDIR?

İşçi yıllık izin kullanmadığını ispatlamak zorunda değildir. İşçinin yılık izinlerini kullandığını işveren ispatlamak zorundadır. Ancak işveren, işçinin yıllık izin kullandığını şahitle ispatlayamaz. İşçi yıllık izin kullanmadığını iddia ediyorsa işveren izinleri kullandırdığını: “imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge” sunarak ispatlamalıdır.  (Bakınız: YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/32753 K. 2018/22855 T. 11.12.2018 ;YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/66 K. 2018/24964 T. 21.11.2018 )

İpotek Dilekçesi

 …BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE .......... İPOTEK VEREN T.C.  No : İsim : Adres :………………………………………………. Baba adı : Ana adı : D.Yeri ve Tar : Nüf. Kayıtlı Old. Yer : Cilt- Aile- Sıra No : CüzdaN Seri -No : LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN Ünvanı : Adresi : Ticaret Sicil : Yetkililer : GAYRİMENKULÜN İli İlçesi Mahallesi Mevkii Pafta 3 Ada Parsel Niteliği 2 KATLI 2 DAİRELİ BAH. KAR. BİNA Yüzölçümü 189.43 metrekar Kat  1 Kat İrtifaklı Bölüm Niteliği Kat   İritfakl Bölüm No Yevmiye No Cilt No Sahife No Yukarıda özellikleri belirtilen,, gayrimenkulümün tamamını, ........... adresinde faaliyette bulunan .......................... ‘nin ürettiği veya sattığı çeşitli  ürünlerini .... adresinde kain ............... isimli mağazasında pazarlayan,  ..................... (Esnaf Sicil No:.............., TC No: ....................), lehine ipotek tesis edilen, ............ ‘den  satın aldığı - alacağı mal v

Vergi hukukunda tebliğ kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 21)

Resim
Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Vergi hukukunda ispat yöntemlerini açıklayınız? ( VERGİ USUL KANUNU Madde 3)

Resim
İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.  İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

Elime ilamsız takiplerde ödeme emri tebligat geldi. Ben borcumu ödeyemiyorum. Ama calıştığım için maaşimın 4/1 inden kesilmesini istiyorum. Mal beyanında bulunmalı mıyım. Zaten üzerime hiç bir şey yok. Ne yapmalıyım ?

Maaşınızın haczedilmesini ve borcunuzu bu şekilde ödemeyi isterseniz mal beyanında bulunabilirsiniz.  UYAP sisteminde çalışıp çalışmadığınızı görmek ve maaşınıza haciz koymak ta mümkündür. Bu nedenle mal beyanında bulunmasanız da i cra müdürlüğü tarafından alacaklının talep etmesi halinde haciz konulur. Mal beyanında bulunmanız gerekli ama cezası yok:) Yaptırımı olmayan bir hukuk kuralı olamayacağına göre, mal beyanında bulunmak zorunlu değil. Ancak üzerime hiç bir şey yok diyerek mal beyanında bulunduktan sonra aslında bir malınız, arabanız, paranız olduğu ortaya çıkarsa yalan beyanda bulunmanın cezası var.  

BİZE YAZIN

Resim
Sorularınız İçin: avukat@mehmettoprak.com www.toprakhukuk.com