Kayıtlar

avukatlar bürosu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İstihkak - El Atma

 

Paylı Mülkiyet

 

İrade Fesadı ya da İrade Sakatlığı Nedir?

 

Hile - Aldatma- Yanıltma

 

Tehdit- İkrah Korkutma

 

Hata - Yanılma

 

Gabin - Aşırı Sömürü

  Aşırı sömü

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HAKKINDA NOTLAR

Yazar: Av. Mehmet Toprak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her türlü eylem ve işlemi hukuk normlarına dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti  hukuk normlarından kaynaklanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Normlar hiyerarşisi içerisinde en tepede yer alır. Anayamız devletin vergilendirme yetkisini mali güce göre ve kanuna dayanarak kullanmasını emretmiştir. Anayasamızın 73. Maddesine göre devletimiz, tabiyetine, cinsiyetine, tüzel kişi ya da gerçek kişi olup olmadığına bakılmaksızın herkesten mali gücüne göre vergi almak üzere bir vergi kanunu çıkartmak  ve kanunun konusuna giren vergiyi tahsil etmek yetkisine sahiptir. Devletimiz sahip olduğu vergilendirme yetkisinden Anayasanın 73 maddesinin 2. Fıkrasında ifade edildiği üzere sosyal devlet ilkesi doğrultusunda tek yanlı olarak vazgeçebilir. Bu bağlamda devletim, ihdas ettiği vergi kanunlarının konusuna girdiği halde bir takım vergi konularını ver

SULH HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ

Sulh halinde avukatın ücret alacağının doğup doğamayacağı ve doğacak ise nasıl hesaplanacağının tespiti tahtında müracaat edilen Av.K. m.165’e göre sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılacakları düzenlemesi yer almaktadır.  Doktrinde avukatın emeğinin karşılığını almasını garantilemek düşüncesi ile ona hapis hakkı tanındığı gibi, ücret alacağı da rüçhanlı sayıldığından hareketle Av.K.’nın 165. maddesi de bu kanun sistematiği içinde değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmekte ve ayrıca madde metninde sadece “işler” ifadesini kullanılmış olduğuna yani dava veya icra vs. gibi bir ayırım yapılmamış olduğuna dikkat çekilerek işler ifadesini geniş yorumlamak gerektiği öne sürülmektedir. Bu noktada dikkat çekilen bir diğer husus ise  sulhün müvekkil asil ile ve/veya avukatla karşı yan arasında yapılmış olmasının sorumluluğu etkilemeyeceği yani

Yabancı Fonların Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti KVK Yaklaşımının Eleştirisi ve Değişiklik Önerisi

Yabancı Fonlar ın Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti KVK Yaklaşımının  Eleştirisi ve Değişiklik Önerisi  Mehmet TOPRAK GİRİŞ KVK’nin 2. maddesi uyarınca , Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olan fonlar sermaye şirketi olarak kabul edilmektedirler. Eski 5422 Sayılı KVK’nin 2. Maddesi incelendiğinde fonlar ile ilgili yaklaşımın benzer yönde olduğu görülmektedir. Ancak eski KVK’nin  kapsam ın a tabi fonlar ve bu fonların sermaye şirketi olarak kabul edilmeleri ile ilgili olarak benimsediği ölçütün farklı olduğu görülmektedir. Eski KVK’da esas alınan ölçüt SPK düzenleme ve denetimine tabi bulunmak olmayıp Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulmaktı. Üstelik kapsama tüm fonlar değil yalnızca yatırım fonları girmekteydi. Eski KVK’nın 2. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan konu ile ilgili hükmü   incelendiğinde kaleme alınış biçimi itibari ile anlaşılması güç olmakla birlikte yabancı fonların konumunun tespitinde esas alınabilecek bir öl

İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA MIDIR?

İşçi yıllık izin kullanmadığını ispatlamak zorunda değildir. İşçinin yılık izinlerini kullandığını işveren ispatlamak zorundadır. Ancak işveren, işçinin yıllık izin kullandığını şahitle ispatlayamaz. İşçi yıllık izin kullanmadığını iddia ediyorsa işveren izinleri kullandırdığını: “imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge” sunarak ispatlamalıdır.  (Bakınız: YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/32753 K. 2018/22855 T. 11.12.2018 ;YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/66 K. 2018/24964 T. 21.11.2018 )

Vergi hukukunda tebliğ kavramını açıklayınız?(VERGİ USUL KANUNU Madde 21)

Resim
Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Vergi hukukunda ispat yöntemlerini açıklayınız? ( VERGİ USUL KANUNU Madde 3)

Resim
İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.  İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

Yok Hükmünde Sayma İle İptal Arasındaki Fark Nelerdir....

Resim
www.toprakhukuk.com Aslında ikisi arasında sonuçları açısından çok ufak bir fark vardır. Yok hükmümde saymak, dava konusu işlemin hiç yapılmamış sayılmasıdır.  Yani bu iş hiç yapılmamış demektir. Mahkeme tarafından yok hükmünde olduğu tespit edilen işlemler hiç yapılmamış sayılmakla vatandaşın zarar gören çıkarları hemen iade edilir. Ancak yapılan iş  vatandaşın çıkarına olsa dahi yok sayıldığı için vatandaş elde ettiği hakkı iade etmek zorunda kalır. İptal edilen işlemler ise iptal edilinceye kadar geçerlidir. Bunun anlamı vatandaşın yararına bir durum var ise iptalden önce kazanılmış olduğundan hak kaybı da oluşmaz. Çünkü kazanılmış haklar anayasanın hukuk devleti ilkesinin koruması altındadır. Sözgelimi bir arap şeyhi boğaz köprüsünü almışsa bu yok hğkmündedir. Yani şeyh bir şey elde edemez. Ama aynı şeyh boğazda tepe almışsa satış işlemine dair yönetmelik iptal edilinimeden önce satın aldığı için mülkiyeti kazanır. (Olay gerçektir) www.toprakhukuk.com

Elime ilamsız takiplerde ödeme emri tebligat geldi. Ben borcumu ödeyemiyorum. Ama calıştığım için maaşimın 4/1 inden kesilmesini istiyorum. Mal beyanında bulunmalı mıyım. Zaten üzerime hiç bir şey yok. Ne yapmalıyım ?

Maaşınızın haczedilmesini ve borcunuzu bu şekilde ödemeyi isterseniz mal beyanında bulunabilirsiniz.  UYAP sisteminde çalışıp çalışmadığınızı görmek ve maaşınıza haciz koymak ta mümkündür. Bu nedenle mal beyanında bulunmasanız da i cra müdürlüğü tarafından alacaklının talep etmesi halinde haciz konulur. Mal beyanında bulunmanız gerekli ama cezası yok:) Yaptırımı olmayan bir hukuk kuralı olamayacağına göre, mal beyanında bulunmak zorunlu değil. Ancak üzerime hiç bir şey yok diyerek mal beyanında bulunduktan sonra aslında bir malınız, arabanız, paranız olduğu ortaya çıkarsa yalan beyanda bulunmanın cezası var.  

BİZE YAZIN

Resim
Sorularınız İçin: avukat@mehmettoprak.com www.toprakhukuk.com