Kayıtlar

Eylül 17, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Basit Hukuk Terimleri - "Z"

Resim
DERLEYEN Av. Mehmet Toprak avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 --------------------------------------------- Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir.  308. Zamanaşımı: Kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağın ifasını isteme yetkisinin sona ermesi. 309. Zamanaşımının Durması: Kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması nedeniyle zamanaşımı süresinin bu sebebin devamı süresince işlemeye başlamaması veya başlamış ise devam etmemesi. 310. Zamanaşımının Kesilmesi: Kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması dolayısıyla zamanaşımı süresinin o ana kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin yeni baştan işlemeye başlaması. 311. "Zarar: Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilme." 312. Zayi Etmek: Yitirmek, kaybetmek. 313. Zımni: Üstü kapalı; açık olmayarak dolayısıyla anlatılan. 31

Basit Hukuk Terimleri - "Y"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------------ 296. Yaptırım : Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme,onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepki. 297. Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanması faaliyeti. 298. Yargıtay: Adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı olup, kanun ile belirlenen bazı davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek yargı organı. 299. Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 300. Yaşlılık Aylığı: Yaşlılık sigortasında aranan koşullan sağlayan sigortalıya SSK tarafından bağlanan aylık. 301. Yat, Kotra, Motorlu Tekneler: Spor ve gezinti a

Basit Hukuk Terimleri - "U - Ü - V"

Resim
Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 278. Uluslararası Norm: Uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen ilkeler ve üye ülkeleri bağlayıcı kurallar. 279. " 'Usulsüz Süreli Fesih: Bildirim şartına uyulmaksızın yapılan fesihtir." 280. Uzlaşma: Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna gidilmesine gerek kalmaksızın, vergi yönetimi ile mükellef arasında müzakere edilerek çözümlenmesine olanak sağlayan, ödenecek vergi ve ceza miktarında anlaşmaya varılması halinde her iki taraf açısından bağlayıcı olan idari bir yol. 281. Uzlaştırma: Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde Tarafların seçtikleri birer tarafsız aracı ile üçüncü bir tarafsız aracıdan oluşan kurulun uyuşmazlığının çözümü için çaba harcadığı barışçı bir çözüm yoludur. 282.   Ücret: Görülen bir hizmet karşılığı verilen bedel. 283.   Ücret: işverene

Basit Hukuk Terimleri - "T"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 241. Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse. 242. Takas: İ ki kişi arasındaki karşılıklı para veya aynı cinsten sayı, tartı veya ölçü ile belirlenebilen şeylere ait muaccel alacakların birbirlerini ortadan kaldırma hali. 243. Takım Klavuzu: işverenle takım sözleşmesi yapmak üzere birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsil eden kişidir. 244. Takım Sözleşmesi: Birden çok işçinin meydana getirdiği bir lakımı temsilen bu İşçilerden birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmedir. 245. Talep Hakk ı : bir kişinin hakkını elde etmek veya hakkına saygı gösterilmesini sağlamak üzere karşısındaki kişiye yönelttiği isteme yetkisi. 246. Tarh İşlemi: Vergi alacağının k

Basit Hukuk Terimleri - "S"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 222.   Safi Kurum Kazancı: Tasfiye başındaki servet değeri İle tasfiye dönemi sonundaki servet değeri arasındaki müspet fark. 223.   Sağlık Hizmetleri: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, beden ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması için yapılan tıbbi faaliyetlerdir. 224. Sarı Sendika: İşverenlerin özgür sendikacılık ilkelerinde aykırı bir şekilde kendi denetimleri altına alarak kurdukları sendikalar. 225. Sebepsi z Zenginleşme: Hukuken geçerli bir sebep olmaksızın, bir kimsenin diğer bir kimsenin zararına zenginleşmesi. 226. Semere: Ürün. 227. Sendika Özgürlüğü: Bireysel temel hak olarak öğret

Basit Hukuk Terimleri - "P-R"

Resim
Yazar : AOF eski yıllar  hukuk ders kitaplarından derlenmiştir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- 208. Panel Van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlar. 209. Patent: Bulgu belgesi. 210. Pay Senedi: Hisse senedi; ortaklık sermayesinin birbirine eşit kısımlara ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen biçimlere uygun olarak düzenlenen kıymetli evrak. 211. Paylı Mülkiyet: Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir .şeyin tamamına belli paylarla malik olması. 212. Prim: işçinin bireysel olarak veya bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış olduğu işi ödüllendirmek için ödenen ek b