Kayıtlar

Ekim, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERE DENEME SÜRESİ KONULABİLİR Mİ ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Çoğu çalışan kendisinin iş sözleşmesi olmadığını sanır. Bunun nedeni çoğu zaman işyerinde yazılı bir sözleşme yapılmamasıdır.  Yazılı olmasa da sözleşme sözleşmedir. Aslında bir kimsenin işten çıkacağı tarih önceden kararlaştırılmamış ise yani işçi ne zaman işten çıkacağını bilmiyorsa yazılı sözleşme yapmak gerekmez. Süresi belirli olmayan yani ne zaman biteceği bilinmeyen işlere belirsiz süreli iş sözleşmesi denir.  Belirsiz süreli işlerde yazılı bir sözleşme yapmak şart değildir.  Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kağıda dökülüp, imzalanmasa da işçinin iş sözleşmesinden doğan hakları korunmaya devam eder. Belirsiz süreli işlerde, işe alınan işçiye, deneme süresi içinde işine son verilebileceği söylenmiş ise işler değişir. Çünkü deneme süresi kararlaştırılmış işlerde sözleşmenin mutlaka yazılı bir sözleşme yapmak gerekir. İşçiyle hem yazılı bir sözleşme yapmayıp hem de üstün

Kolluk kuvvetleri ne demektir?

Resim
Devletin en önemli görevlerinden biri de toplumsal dirlik ve düzenini sağlamaktır.  Kamu düzeninin bozulmasına engel olmak ve bozulduğunda eski hale getirmek için zor kullanmak gerekebilir. Kamu düzenini korumak ve bozulduğundan eski haline getirmek için zor kullanma yetkisi olan devlet kurumlarına kolluk kuvvetleri adı verilir. Kolluk kuvvetlerine, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik güçlerini örnek verilebilir. DERLEYEN :  Av. Mehmet TOPRAK metoist@gmail.com  (212) 527 8760 (532) 494 03 66

Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmetlerinde vergiye dikkat !!

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir firma için bilişim hizmetlerinden yararlanmak demek: a.) Alan adı barındırma; b.) İnternet trafiği; c.) Elektronik posta ; d.) Veri tabanı kurulum ve depolanması; e.) Lisanslı yazılımların kurulum ve işletilmesi; gibi çok sayıda ayrı ayrı hizmet için personel, yazılım, lisans donanım maliyetlerine katlanmak demektir . Giderek popüler hale gelen bulut bilişim hizmetleri sayesinde ayr ayrı ve yüksek maliyetli bu hizmetlere çok ucuza ulaşmak mümkün.  Hatta bu hizmeti İrlanda gibi düşük vergi oranlarının uygulandığı ülkelerden birinde kurulu bir şirketten alırsanız maliyetiniz son derece düşecektir.  Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmeti yani verilerin taşeron makinasında işlenmesi (computing) hizmeti: a.) Ticari faaliyet sayıldığından 5520 sayılı kurumlar

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Tapu senedi bir kıymetli evrak olsaydı gerçekten endişelenmek gerekirdi.  Çünkü kıymetli evraklar başkasının eline geçtiğinde, üzerlerinde yazılı hak ta başkasına geçer .  Yani kıymetli evrak kimde ise hak ta ona ait sayılır.Kıymetli evrakların özelliği senet üzerinde yazılı hakkın kıymetli evrak ile sıkı sıkıya bağlı oluşudur.  Kural olarak kıymetli evraklar üzerinde yazılı olan hak senetten ayrılamaz.  Sözgelimi bir kişi evini satmış olsun. Ancak nakit taşımak istemediği ve bankaya yatan paradan vergi ödemek te istemediği için çek verilmesini istesin.  Evi alan kişi , satıcının isteğine uyarak satıcıya para yerine hamiline (isim kısmı boş) bir adet çek vermiş olsun.   Ev satan kişi aldığı çeki bankadan tahsil etmek yerine 3. bir kişiye olan borcu karşılığında verdiği anda, ev satışınd

Tahsil Zamanaşımını Durduran Bir Sebep "Hileli İflas"

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Bir tacir hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi gerçekleşebilecek en kötü durumdur. İflas etmiş bir kimse veya şirket hakkında artık icra takibi yapılamaz. Başlamış icra takipleri ise olduğu yerde durur. Bu nedenle alacaklılarını oyalamak, açılmış bir icra takibini durdurtmak ya da açılacak icra takiplerini engellemek isteyen yani biraz nefes almak isteyen kimse ve şirketler açısından iflas bir bakıma son çıkar yoldur. Hatta uygulamada bu son çareye, gerçekte borçlarını ödeyebilecek durumda bulunan ancak ödemeye niyeti olmayan  kimse ve şirketler tarafından da başvurulduğu görülmektedir. Hakkında açılmış veya açılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakmak amacı ile iflas etmediği halde hileli olarak mahkemeden iflas kararı çıkaranların en büyük amacı alacakları zaman aşımına uğratmaktır.

Okuyan yetişkin evlatların sağlık sigortası sorunu

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sağlık sigortası sorununa eğilen Sn Ali TEZEL'in bir yazısı,   aynı zamanda dikkatleri bakmakla yükümlü olunan çocuk kavramına da çekiyor.  Gerçekte ana ve babalar yetişkin çocuklarına bakmak zorunda değildirler.  Ancak çocuklar yetişkin olduktan sonra da eğitimlerine devam ediyorlarsa, durum değişir. Çünkü Medeni Kanun okumaya devam eden çocukları yetişkin olsalar bile BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN kişi saymıştır. Medeni Kanun'da ana babaların, okumaya devam eden yetişkin evlatlarına, daha kaç sene bakacakları da yazılı değildir. Medeni Kanun ana ve babalara: a.) Şartları uygun olduğu ölçüde az veya çok; b.)  Evlatlarının eğitimi bitene kadar;yetişkin dahi olsa  çocuklarına bakmak zorunluluğu getirmektedir. Resim 1- Kaynak

Eşek sütü yasak mı?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------------------------------- Hurriyet 'in Anadolu Ajansın'a dayandırdığı 7 ekim 2012 tarihli   "Eşek sütü ‘mevzuatı’nı bekliyor " başlıklı haberi iki açıdan ilgi çekici.  Haberi ilgi çekici kılan ilk neden yakım çekimde alınmış resmi görülen eşek. Kendisi artık bir binek hayvanı olmayıp süt ürünleri üretiminde yararlanılan bir çiftlik hayvanı ... Resim 1- Kaynak Hurriyet web sitesi 7 ekim 2012 Resimden daha ilgi çekici olan şey ise haberin sunuş tarzından eşek sütünün yasak bir ürün olduğu yönünde bir izlenim edinilmesi. Gerçekten eşek sütü yasak mı ?  Eşek sütü hakkında Türk gıda kodeksi adı verilen yönetmelikler serisinde bir yasaklamaya rastlayamadık.  Ancak eşek sütünün taşıması gereken yağ, protein, bakteri oranları hakkında konulmuş bir kurala da rastlamak mümkün olmadı. İ

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasına Göre Ücretin Vergilendirilmesi

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Ücret geliri elde eden bir Türk'ün Kırgızistan'da işçi olarak çalışması halinde: a) Kırgızistan'da çalışmaya başladığı tarihten itibaren 12 aylık bir  dönem boyunca toplamda 183 günden fazla kalmamışsa; b) 183 günden fazla kalsa dahi ödemeyi yapan (veya adına ödeme  yapılan) işveren Kırgızistan mukimi değilse; c) 183 günden fazla kalsa, işveren Kırgız olsa bile ödemenin işverenin  Kırgızistan'daki işyeri veya daimi temsilcisi tarafından yapılmamış ise; aldığı ücret Kırgızistan'da vergilendirilmez. Türkiye'de gelir vergisi  stopajına tabi tutulur. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Bilgi Toplama (Bilgi Verme - VERGİ USUL KANUNU Madde 148)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar bilgi istediğinde: a.) Kamu kurum ve kuruluşları ;  b.)Mükellefler veya mükelleflerle iş ve işlemlerde bulunan tüm gerçek ve tüzelkişiler; bilgi vermek zorundadır. Ancak diplomatik dokunulmazlığı olanlar bilgi vermek zorunda değildir. Bilgi yazılı veya sözlü olarak istenebilir. Ancak bilgi almak için bilgi almak istenilen kişilerin vergi dairesine zorla getirilmesi yasaktır.  Sözlü olarak bilgi istenildiği hallerde istenilen bilgi verilmezse, bilgi verilmesi isteği bir kez de yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda istek tekrarlanır (tekit ) ve cevap verilmesi için uygun bir süre tanınır.  www.mehmettoprak.av.tr

İşe Başlamayı Bildirme (VERGİ USUL KANUNU Madde 153)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------- İşe başlama yani açılışı bildirme tüm vergi mükellefleri için söz konusu değildir. İşe başlamayı bildirmesi gereken mükellefler vergicilikte gerçek usulde vergilendirilen mükellefler olarak anılan mükelleflerdir.Bu mükelleflerin hangileri olduğu kanunda ayrıca ve açıkça gösterilmiştir. Kanunda sayılan :  1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3. Kurumlar vergisi mükellefleri(Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yerine getirilir); 4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları. işe başlamayı bildirmek zorundadırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri (VERGİ USUL KANUNU Madde 154)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------- Ticari kazanç sahipleri açısından, işe başlamayı bildirme yükümlülüğü bir işyeri açıldığı tarihte doğar. İşyeri açmasa dahi tüccarın, ticaret siciline veya mesleki bir kuruluşa ( sanayi odası-esnaf odası vbç) üye olunması da işe aşlamayı gösterir. Basit usulde vergilendirilenler (defter tutmayanlar) için işyeri açılmasa dahi vergi mükellefiyeti doğuran faaliyete gerçek anlamda uğraşmaya başlamak işe başlandığının göstergesidir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri (VERGİ USUL KANUNU Madde 155)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Serbest meslek erbapları (serbest avukat-mali müşavir-doktor-mimar-dişçi vb.) : 1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açtıkları; 2. Mesleklerini yürüttükleri yere tabela, levha gibi mesleki belgeleri astıkları; 3. Mesleki faaliyetlerini sürekli yaptıklarını gösteren ilanlar yaptıkları; 4. Meslek odalarına (baro-mali müşavirler odası vb.) kayıt olmaları (Mesleğini fiilen yapmayacağını bildirenler hariç); halinde işe başlamış sayılırlar ve işe başlamayı ilgili vergi dairesine bildirmek zorunda kalırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Vergi dairesine bildirilmesi gerekli değişiklikler (VERGİ USUL KANUNU Madde 157-158-159-160-161-162-163)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------------------------------------------------------- Kanun mükelleflerin mükelelfiyetlerini etkileyecek önemli değişikliklerin vergi dairesine bildirilmesini zorunlu hale getirmiş ve bu değişiklikleri tek tek açıklamıştır. Mükellefler bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştirdikleri takdirde, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. İşe başlamayı bildirmiş bir mükellef, adresini değiştirmeden,  faaliyetlerini değiştirirlerse bunları farklı işlemler yapılması gerekir. Bu nedenle: a) Yeni bir vergiye tabi olmayı; b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; gerektirecek boyutta işlerinde değişiklik olan mükellefler, bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. İş yeri veya işyerinde yürütülen işler değişmese dahi mükellefin yeni şube, mağaz

Defter tutmak zorunda olanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 172)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ticari zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler defter tutar. Yasa da kimlerin defter tutacağı hususu gelir vergisi kanunundan bağımsız olarak sayma yolu ile belirtilmiştir.  a.) Ticaret ve sanat erbabı ( Uygulamada sadece 1. sınıf ve 2. sınıf tacirler); b.) Ticaret şirketleri ( Uygulamada sadece sermaye şirketleri); c.) İktisadi kamu müesseseleri; d.) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; e.) Serbest meslek erbabı; f.) Çiftçiler (Uygulamada sadece 1. sınıf ve 2. sınıf çiftçiler). İktisadi kamu müesseseleri ve dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri için ayrı b,r defter tutma yöntemi getirilmemiştir. Bunlar 1. sınıf ve 2. sınıf tacirler için öngörülmüş kurallara göre defter tutar

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------- Vergi Usul Kanunu 172. madde de defter tutmak zorunda olanlar sayıldıktan sonra gerekli olamdığı halde  173. madde de defter tutmayacaklar yeniden isim isim sayılmıştır. Bu listede ismi geçenler esasen vergiden muaf olan yahut zaten kendilerinden vergi stopajı yapılan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yasaya göre defter tutma zorunda olmayanlar : 1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;(Stopaja tabi) 2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.(Sadece defter tutmaz, ikinci sınıf tacirler gibi vergilendirilirler.) 3. Kurumlar vergisinden muaf olan: a) İktisadi kamu müesseseleri; b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak sayılmıştır. Bir kimsenin belirli bir vergiden muafiyeti o

Envanter Çıkarmak (VERGİ USUL KANUNU Madde 186)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------- Tutulan defterlerde yer alan kayıtların anlamlı bir tablo oluşturacak şekilde özetlenebilmesi yani bilanço çıkarılabilmesi için önce bilançoyu oluşturan kalemlerin bilinmesi gerekir. Bilançoyu oluşturan kalemlere işletmeye dahil iktisadi kıymetler denir. İşletmeye dahil iktisadi kıymetler ise mevcutlar, alacaklar ve borçlardan oluşur. Varlıkların, alacakların ve borçların kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tespit edilmesi işine envanter çıkarmak denir.  Tespit işlemi saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek şeklinde her kalem için farklı şekilde yapılabilir. Hatta bu kıymetler içinde, ticari örf ve adete göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi yaygın olmayan mallar varsa bunların değerleri tahmin yolu ile belirlenebilmektedir. Av. Mehmet TOPRAK İ

İşletme Hesabı Hulasası (VERGİ USUL KANUNU Madde 196)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------- İşletme hesabında bilanço çıkarılmaz. Ancak envanter çıkarılır ve her hesap döneminin sonunda, işletme hesabı hulasası yani özeti çıkarılır.  Bu hesap özeti gider tablosu ve gelir tablosu iki ayrı başlıktan oluşur. Gider tablosu adı verilen listede: 1. Dönem başı mal mevcudu (Çıkarılan envantere göre değeri); 2. Alış giderleri  ve diğer tüm  giderler. ayrı ayrı gösterilir. Hasılat yani gelir tablosu adı verilen listede ise: 1.Satış ve hizmetler yahut farklı yollarla sağlanan gelirler; 2.Dönem başı mal mevcudu (Çıkarılan envantere göre değeri); Av. Mehmet TOPRAK İstanbul Barosu Sicil No: 26556 www.mehmettoprak.av.tr

Noter Tasdiği Zorunlu Defterler (VERGİ USUL KANUNU Madde 220)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Defterlerin (belgeli olmak şartıyla) mükellefin vergi beyannamesini doğrulama gücü vardır. Defterlerin doğrulama yeteneğine sahip olabilmeleri için tasdikli (onaylı) olmaları gerekir.  Yasa da hangi defterlerin onaylı olması gerektiği tek tek sayılmıştır. Yasaya göre: 1. Yevmiye ve envanter defterleri; 2. İşletme defteri; 3. Çiftçi işletme defteri; 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 5 . Nakliyat Vergisi defteri; 6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 7. Serbest meslek kazanç defteri; Sayılan bu defterler yerine ilgili makamlardan izin alınarak aynı işleve sahip farklı defterler kullanılıyor olabilir. Bu durumda dahi yukarıda sayılan defterler yerine defterlerin de ona