Kayıtlar

Kamu Hukuku etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Hile - Aldatma- Yanıltma

 

SULH HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ

Sulh halinde avukatın ücret alacağının doğup doğamayacağı ve doğacak ise nasıl hesaplanacağının tespiti tahtında müracaat edilen Av.K. m.165’e göre sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılacakları düzenlemesi yer almaktadır.  Doktrinde avukatın emeğinin karşılığını almasını garantilemek düşüncesi ile ona hapis hakkı tanındığı gibi, ücret alacağı da rüçhanlı sayıldığından hareketle Av.K.’nın 165. maddesi de bu kanun sistematiği içinde değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmekte ve ayrıca madde metninde sadece “işler” ifadesini kullanılmış olduğuna yani dava veya icra vs. gibi bir ayırım yapılmamış olduğuna dikkat çekilerek işler ifadesini geniş yorumlamak gerektiği öne sürülmektedir. Bu noktada dikkat çekilen bir diğer husus ise  sulhün müvekkil asil ile ve/veya avukatla karşı yan arasında yapılmış olmasının sorumluluğu etkilemeyeceği yani

Şirket ortakları tacir midir? Çocuklar tacir sayılır mı?

Resim
Tacir sayılmak için ortada gerçek anlamda işletilen bir ticari işletme olmalıdır. Bu işletme kimin adına işletiliyor ise tacir odur. İşleten tacir sayılmaz.  Bir şirketin ortağı tacir değildir. Çünkü işleme faaliyeti tüzel kişiliği olan şirket adına yapılır.  Bir ticari işletme küçük bir çocuk adına işletiliyor ise tacir sıfstı çocuğa aittir. Bu ticari işletmeyi küçük adına işleten veli veya vasi tacir değildir.  Ancak adi ortaklıklar bundan farklıdır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığı için ortaklar hem kendi hem de diğer ortaklar adına hareket ederler. İşletmeyi kısmen dahi kendi adına işletmek yeterli sayıldığı için ortakların her biri tacir sayılır.  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Ticari işletmelerin merkezi ne demektir?

Resim
Çoğu şirketin fabrikası, deposu, personelin neredeyse hepsi  Gebze ya da Çorlu'da olduğu halde, vergilerini İstanbul'da öderler. Çünkü bir işletmenin idari merkezi yani işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yer neredeyse asıl merkezi de orasıdır. İşletmenin üretim merkezi Tekirdağ ya da İzmit ilinde bile olsa idari merkezi İstanbul'fa ise işletme merkezi de İstanbul'da sayılır. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Diğer Kamu Görevlileri ne demektir?

Resim
Aslında birer memur oldukları halde kendi personel yasası bulunduğu için bu şekilde adlandırılırlar.  Hâkim - savcılar, askerî personel ve akademik personele bu nedenle diğer kamu görevlileri (“diğer memurlar”) denilmektedir.  Bu kesim de 2010 Anayasa değişikliği ile memurlar gibi toplu sözleşme hakkı kazandılar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

657 sayılı kanuna göre memuriyetin 3 ilkesi nedir?

Resim
Memurların şu anda ana kanunu 657 sayılı Kanun'dur. 657 sayılı Kanun'a göre, memurluğun üç niteliği: a.) Sınıflara ayrılır  b.) Kariyer mesleğidir.  c.) Liyakate dayanır. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Devlet memuru ne demektir?

Resim
Memur yani sözlük anlamı ile emir almış olan kimseler bir kadrosu yani makamı olan kimselerdir. Kadro kelimesi kalıcı mevki, sürekli statü, sabit pozisyon anlamlarına gelir. Memurlar devamlılığı olan, sabit yani kalıcı bir kadroya yani mevkiye atanmış insanlardır. Tanzimat'tan bu yana memuriyet mevkine yani kadroya atananlara ayrıca maaş ta verilir. 

Kamu personeli ne demektir?

Resim
Kamu hizmetlerini gören Memurlar ve yardımcı personele kamu personeli derler. Yani her kamu personeli memur değildir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Kamuya yararlı dernekler tacir midir?

Resim
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor gibi aşağıdaki listede isimleri yazan dernekler damga vergisi, kdv, kurumlar vergisi, tapu harcı muafiyetlerinin yanında ister devlet teşviği alarak isterse devlet teşviği almaksızın bir ticari işletme işletseler dahi tacir sayılmazlar.  Kamu yararına çalışan dernekler, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. Liste ve ayrıntılı açıklama için bkz. aso web stesi

Tacir sayılmada fiilen işletme

Resim
Kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme bulunan kimse tacirdir.  Ticari işletmenin bizzat tacir tarafından veya onun adına kanuni temsilcisi tarafından işletiliyor olması önemli değildir. Önemli olan ortada gerçekten çalışan bir işletmenin bulunmasıdır. Sırf bir işyerini kiralamış olmak işe başlandığını göstermeyeceği için, tacir sayılmayı da gerektirmez.  Tacir sayılmak için bilfiil yani gerçekten işletilen bir işletmenin varlığı şarttır. Ancak bazı durumlar vardır ki fiilen işletme şartı aranmaz. Çalışmaya başlamadan da tacir sayılmayı gerektiren bu haller kanunda: a.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, ilan etmek;   b.) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek; olarak açıklanmıştır.  Sayılan bu iki durumdan birinin varlığı halinde, bir kimse henüz işe başlamamış olsa bile tacir sayılır.

1961 ANAYASASI’NIN TEMEL NİTELİKLERİ

Resim
a.) Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışından Çoğulcu Demokrasi Anlayışına Geçiş b.) Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ile Anayasa'nın Üstünlüğü İlkesinin bir anlam kazanması c.) Devlet İktidarının Paylaştırılması ile  Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulamaya geçirilmesi d.) Sivil toplum örgütlerine örgütlenme imkanı verilerek Çoğulcu Toplum Yapısının Geliştirilmesi e.) Temel Hakların Genişletilmesi ve Güçlendirilmesi f.) Sosyal Devlet ilkesinin ilk kez anayasal bir metinde yer alışı Derleyen: Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Kamu görevlisi ne demektir?

Resim
Seçilmişler, gönüllüler, yükümlüler ve en önemlisi kamu personeline yani kamu hizmetlerinde emeği olan bütün insanlara kamu görevlisi denir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehni sözleşmesini kimler yapabilir?

Resim
Rehin verebilecekler: Ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmalıdır. Ticari işletmeyi rehin alabilecek kişiler: Kredi verebilecek kişilerle sınırlandırılmıştır. Kredili satış yapan işletmeler sadece satışını yaptıkları taşınır duran mal varlığı üzerine rehin koyabilir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehninin kapsamına neler girer?

Resim
Rehin verilebilecek şeyler:  a) Ticaret unvanı ve işletme adı (ZORUNLU); b) Taşınır duran mal varlığı (ZORUNLU);  c.) Sınai haklar; (İSTEĞE BAĞLI); Rehin verilmesi mümkün olmayan şeyler:  a.) Kiracılık hakkı, b.) İşletme değeri  c.) Taşınmazlar Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari bir işletmenin şubesi ne demektir?

Resim
Şubeler iç işleyişte şirketin idare merkezine bağlıdırlar. Ancak dış ilişkide yani müşterilerle ilişilerde merkezden bağımsız olarak alış satış yaparlar.  Şubelerin muhasebesi de merkezden ayrı tutulur.  Muhasebe ayrı tutulmakla beraber muhasebecinin aynı kişi olması önem taşımaz. Şubelerin merkezden ayrı bir yerde bulunmaları da gerekir. Şube ve merkez aynı binada olabilir. Ancak hiç değilse ayrı kapıları olmalıdır.  Bu özelliklerin tümünü birden taşımadıkları için, depolar ve imalathaneler şube değildir.  Bankaların merkezleri ile şubelerinden birinin aynı binada “merkez şube” adıyla faaliyet göstermeleri mümkündür. Şubelerin bulundukları yer, ticaret siciline, merkezin ticaret unvanına şube olduklarını belirten bir ekle kaydolmak zorundadır. Örneğin: "Garanti Bankası AŞ. Mardin Şubesi" gibi.  İflas davaları dışında kalan tüm dava ve takipler (şube ile ilgisi var ise) hem merkezin olduğu yerdeki mahkemelerde hem de şubenin olduğu yerdeki mahkemelerde açılabilir.

Devlete iş yapan ve mal satanların sözleşmeye aykırı davranması halinde devletin alacağı nasıl takip edilir.?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Borçlar hukukuna göre borcun ve alacağın kaynakları  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dir.  Bir kimsenin bir başkasından alacağını istemesine rağmen ödenmemesi halinde zor kullanma hakkı yoktur.  Yurttaşlar bir başka yurttaştan alacaklı olduklarında adli yargı sistemi içinde yer alan hukuk mahkemelerine ve icra dairelerine başvururlar. Oysa devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dışında kalan : a.) Her türlü kamu alacakları (vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası yanında bunların  gecikme zammı ve faiz gibi fer’i); b.) Kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan diğer tüm alacaklar; AMME (KAMU) alacağı adı verilir.  Devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin bir AMME (kamu )alacağı için  dava açmak ve icra dairesine başvurmak zorunlulukları yoktur. Amme alacakları borçludan zorla alınır.

Kolluk kuvvetleri ne demektir?

Resim
Devletin en önemli görevlerinden biri de toplumsal dirlik ve düzenini sağlamaktır.  Kamu düzeninin bozulmasına engel olmak ve bozulduğunda eski hale getirmek için zor kullanmak gerekebilir. Kamu düzenini korumak ve bozulduğundan eski haline getirmek için zor kullanma yetkisi olan devlet kurumlarına kolluk kuvvetleri adı verilir. Kolluk kuvvetlerine, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik güçlerini örnek verilebilir. DERLEYEN :  Av. Mehmet TOPRAK metoist@gmail.com  (212) 527 8760 (532) 494 03 66

Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmetlerinde vergiye dikkat !!

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir firma için bilişim hizmetlerinden yararlanmak demek: a.) Alan adı barındırma; b.) İnternet trafiği; c.) Elektronik posta ; d.) Veri tabanı kurulum ve depolanması; e.) Lisanslı yazılımların kurulum ve işletilmesi; gibi çok sayıda ayrı ayrı hizmet için personel, yazılım, lisans donanım maliyetlerine katlanmak demektir . Giderek popüler hale gelen bulut bilişim hizmetleri sayesinde ayr ayrı ve yüksek maliyetli bu hizmetlere çok ucuza ulaşmak mümkün.  Hatta bu hizmeti İrlanda gibi düşük vergi oranlarının uygulandığı ülkelerden birinde kurulu bir şirketten alırsanız maliyetiniz son derece düşecektir.  Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmeti yani verilerin taşeron makinasında işlenmesi (computing) hizmeti: a.) Ticari faaliyet sayıldığından 5520 sayılı kurumlar

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Tapu senedi bir kıymetli evrak olsaydı gerçekten endişelenmek gerekirdi.  Çünkü kıymetli evraklar başkasının eline geçtiğinde, üzerlerinde yazılı hak ta başkasına geçer .  Yani kıymetli evrak kimde ise hak ta ona ait sayılır.Kıymetli evrakların özelliği senet üzerinde yazılı hakkın kıymetli evrak ile sıkı sıkıya bağlı oluşudur.  Kural olarak kıymetli evraklar üzerinde yazılı olan hak senetten ayrılamaz.  Sözgelimi bir kişi evini satmış olsun. Ancak nakit taşımak istemediği ve bankaya yatan paradan vergi ödemek te istemediği için çek verilmesini istesin.  Evi alan kişi , satıcının isteğine uyarak satıcıya para yerine hamiline (isim kısmı boş) bir adet çek vermiş olsun.   Ev satan kişi aldığı çeki bankadan tahsil etmek yerine 3. bir kişiye olan borcu karşılığında verdiği anda, ev satışınd

Tahsil Zamanaşımını Durduran Bir Sebep "Hileli İflas"

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Bir tacir hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi gerçekleşebilecek en kötü durumdur. İflas etmiş bir kimse veya şirket hakkında artık icra takibi yapılamaz. Başlamış icra takipleri ise olduğu yerde durur. Bu nedenle alacaklılarını oyalamak, açılmış bir icra takibini durdurtmak ya da açılacak icra takiplerini engellemek isteyen yani biraz nefes almak isteyen kimse ve şirketler açısından iflas bir bakıma son çıkar yoldur. Hatta uygulamada bu son çareye, gerçekte borçlarını ödeyebilecek durumda bulunan ancak ödemeye niyeti olmayan  kimse ve şirketler tarafından da başvurulduğu görülmektedir. Hakkında açılmış veya açılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakmak amacı ile iflas etmediği halde hileli olarak mahkemeden iflas kararı çıkaranların en büyük amacı alacakları zaman aşımına uğratmaktır.