Kayıtlar

2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İrtifak Hakları

 

İstihkak - El Atma

 

Paylı Mülkiyet

 

Tazminat İsteyebilme Koşulları - Zarar Koşulu

 

İrade Fesadı ya da İrade Sakatlığı Nedir?

 

Hile - Aldatma- Yanıltma

 

Tehdit- İkrah Korkutma

 

Hata - Yanılma

 

Gabin - Aşırı Sömürü

  Aşırı sömü

Haksız Fiil Sorumluluğu - Tazminat İsteyebilme Koşulları

Haksız Fiil Sorumluluğu Bir kişinin haksız ve hukuksuz şekildeki davranışlarının sonucunda zarar gören kişi ya da kişilerin zararlarını (tazminat ödemeyi teklif - kabul etmemiş olsa bile) gidermek   zorunda olmasına haksız fiil sorumluluğu adı verilir.  Şartları TBK 49 uyarınca haksız fiil sorumluluğunun şartları : • Fiil (Eylem – Davranış) • Hukuka Aykrılık • Zarar • Kusur • İlliyet Bağı (Neden – Sonuç İlişkisi) Olarak sayılabilir. Fiil (Davranış) Koşulu Yapma ya da yapmama şeklindeki insan davranışlarına fiil ya da eylem adı verilir. Bir hırsızın soygun yapması ve gece bekçisinin görevini yapmaması birer fiil yani eylemdir. Kişinin kendi rızası , üstün bir kişisel hakkın ya da toplumsal yararın korunması amacıyla  yapılan müdahaleler saldırı sayılmaz. Sözgelimi kişinin kendi isteği ile ya da bilinci kapalıyken yaşamını kurtarmak için ameliyata alınması, alev alan uçağı şehre düşmekten kurtarmak için

Kanuni Faiz Oranları

19.12.1984 - 31.12.1997 % 30 01.01.1998 - 31.12.1999 % 50 01.01.2000 - 30.06.2002 % 60 01.07.2002 - 30.06.2003 % 55 01.07.2003 - 31.12.2003 % 50 01.01.2004 - 30.06.2004 % 43 01.07.2004 - 30.04.2005 % 38 01.05.2005 - 31.12.2005 % 12 01.2006 -bugüne kadar % 9

Ticari Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi (*) Reeskont İskonto Oranı (%) Avans Faiz Oranı (%) 01.01.1990 40 45 20.09.1990 43      48,25 23.11.1990 45      50,75 15.02.1991 48      54,50 27.01.1994 56 65 21.04.1994 79 98 12.07.1994 70 85 27.07.1994 63 75 01.10.1994 55 64 10.06.1995 52 60 01.08.1995 50 57 02.08.1997 67 80 30.12.1999 60 70 17.05.2002 55 64 14.06.2003 50 57 08.10.2003 43 48 15.06.2004 38 42 13.01.2005

Tapu tahsis belgesine dayalı tapu tescil davalarında Yargıtay'ın araştırılmasını istediği hususlar

-Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması, (Belediye'den tahsis dosyası getirtilip dava dilekçesi ekinde sunulan tahsis belgesi ile karşılaştırılır.) -Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması, (İmar parselleri oluşturulup oluşturulmadığının tespiti için Belediye'den İmar Durumu sorulur.) -İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması, (Bazı belediyeler imar parseli oluşturulmadığı için gecekondu sahiplerine başka yerden arsa verebiliyor. Bu durumda arsa hazineye geri döneceğinden davaya hazine de dahil ediliyor.) -Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması, (İmar Kanunu 18. maddesi gereği parselasyon sırasında hak sahiplerinin korunması gerektiği halde belediyeler bu durumu dikkate almayabilir. Gecekondu sahibinin