Tapu tahsis belgesine dayalı tapu tescil davalarında Yargıtay'ın araştırılmasını istediği hususlar-Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması, (Belediye'den tahsis dosyası getirtilip dava dilekçesi ekinde sunulan tahsis belgesi ile karşılaştırılır.)

-Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması, (İmar parselleri oluşturulup oluşturulmadığının tespiti için Belediye'den İmar Durumu sorulur.)

-İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması, (Bazı belediyeler imar parseli oluşturulmadığı için gecekondu sahiplerine başka yerden arsa verebiliyor. Bu durumda arsa hazineye geri döneceğinden davaya hazine de dahil ediliyor.)

-Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması, (İmar Kanunu 18. maddesi gereği parselasyon sırasında hak sahiplerinin korunması gerektiği halde belediyeler bu durumu dikkate almayabilir. Gecekondu sahibinin yeri yeşil alan ya da okul olara ayrılabilir. Bu durumda önce parselasyona karşı dava açıp sonra tapu tescil davası açmak gerekir. Yoksa dava red edilir. )

-Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olmadığı ve taşınmazın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla mahallinde uzman bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılması, (Parselasyon sırsında bazı belediyeler mevcut yapılaşmaya uymadıkları için komşu iki gecekondu farklı adalara düşebiliyor. Bu durumda dava açarken başkasına ait bir arsa için dava açılması ile sıklıkla karşılaşılıyor.)

-Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi mahalline depo edilmiş olması, (Ödemeler tamamlanmamış ise dava tarihindeki değerin eksik ödeme oranında belediyeye ödenmesi gerekiyor. )

-İmar parsellerinin oluşturulması sırasında, şuyulandırmaya tabi tutulan parselden 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasanın 18/b-c maddesi uyarınca düzenleme ortaklık payı kesilip kesilmediğinin, kesilmiş ise uygulanan oranın saptanması gerekir, (DOP payı ayrılmamış yerler için belediyeye ödenmesi gereken tutarın da ayrıca hesaplanması gerekiyor. )

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada