Kayıtlar

2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlar

Resim
Vergi yükümlüsünü saptayarak ödenecek vergiyi hesaplayan ve tahakkuk eden vergiyi tahsil eden kamu kurumuna vergi dairesi adı verilir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK

Şirket ortakları tacir midir? Çocuklar tacir sayılır mı?

Resim
Tacir sayılmak için ortada gerçek anlamda işletilen bir ticari işletme olmalıdır. Bu işletme kimin adına işletiliyor ise tacir odur. İşleten tacir sayılmaz.  Bir şirketin ortağı tacir değildir. Çünkü işleme faaliyeti tüzel kişiliği olan şirket adına yapılır.  Bir ticari işletme küçük bir çocuk adına işletiliyor ise tacir sıfstı çocuğa aittir. Bu ticari işletmeyi küçük adına işleten veli veya vasi tacir değildir.  Ancak adi ortaklıklar bundan farklıdır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığı için ortaklar hem kendi hem de diğer ortaklar adına hareket ederler. İşletmeyi kısmen dahi kendi adına işletmek yeterli sayıldığı için ortakların her biri tacir sayılır.  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Ticari işletmelerin merkezi ne demektir?

Resim
Çoğu şirketin fabrikası, deposu, personelin neredeyse hepsi  Gebze ya da Çorlu'da olduğu halde, vergilerini İstanbul'da öderler. Çünkü bir işletmenin idari merkezi yani işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yer neredeyse asıl merkezi de orasıdır. İşletmenin üretim merkezi Tekirdağ ya da İzmit ilinde bile olsa idari merkezi İstanbul'fa ise işletme merkezi de İstanbul'da sayılır. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

BİZE YAZIN

Resim
Sorularınız İçin: avukat@mehmettoprak.com www.toprakhukuk.com

Diğer Kamu Görevlileri ne demektir?

Resim
Aslında birer memur oldukları halde kendi personel yasası bulunduğu için bu şekilde adlandırılırlar.  Hâkim - savcılar, askerî personel ve akademik personele bu nedenle diğer kamu görevlileri (“diğer memurlar”) denilmektedir.  Bu kesim de 2010 Anayasa değişikliği ile memurlar gibi toplu sözleşme hakkı kazandılar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

657 sayılı kanuna göre memuriyetin 3 ilkesi nedir?

Resim
Memurların şu anda ana kanunu 657 sayılı Kanun'dur. 657 sayılı Kanun'a göre, memurluğun üç niteliği: a.) Sınıflara ayrılır  b.) Kariyer mesleğidir.  c.) Liyakate dayanır. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Devlet memuru ne demektir?

Resim
Memur yani sözlük anlamı ile emir almış olan kimseler bir kadrosu yani makamı olan kimselerdir. Kadro kelimesi kalıcı mevki, sürekli statü, sabit pozisyon anlamlarına gelir. Memurlar devamlılığı olan, sabit yani kalıcı bir kadroya yani mevkiye atanmış insanlardır. Tanzimat'tan bu yana memuriyet mevkine yani kadroya atananlara ayrıca maaş ta verilir. 

Kamu personeli ne demektir?

Resim
Kamu hizmetlerini gören Memurlar ve yardımcı personele kamu personeli derler. Yani her kamu personeli memur değildir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Kamuya yararlı dernekler tacir midir?

Resim
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor gibi aşağıdaki listede isimleri yazan dernekler damga vergisi, kdv, kurumlar vergisi, tapu harcı muafiyetlerinin yanında ister devlet teşviği alarak isterse devlet teşviği almaksızın bir ticari işletme işletseler dahi tacir sayılmazlar.  Kamu yararına çalışan dernekler, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. Liste ve ayrıntılı açıklama için bkz. aso web stesi

Tacir sayılmada fiilen işletme

Resim
Kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme bulunan kimse tacirdir.  Ticari işletmenin bizzat tacir tarafından veya onun adına kanuni temsilcisi tarafından işletiliyor olması önemli değildir. Önemli olan ortada gerçekten çalışan bir işletmenin bulunmasıdır. Sırf bir işyerini kiralamış olmak işe başlandığını göstermeyeceği için, tacir sayılmayı da gerektirmez.  Tacir sayılmak için bilfiil yani gerçekten işletilen bir işletmenin varlığı şarttır. Ancak bazı durumlar vardır ki fiilen işletme şartı aranmaz. Çalışmaya başlamadan da tacir sayılmayı gerektiren bu haller kanunda: a.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, ilan etmek;   b.) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek; olarak açıklanmıştır.  Sayılan bu iki durumdan birinin varlığı halinde, bir kimse henüz işe başlamamış olsa bile tacir sayılır.

Evlenme nedeni ile işten ayrılan kadın işçi, 4 yıldır çalıştığı işyerinden kaç lira ihbar tazminatı alır?

Resim
İhbar tazminatı alamaz.  Kendi ayrılan ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatı usulsüz feshin yaptırımdır. Usulsüz fesih, süreli fesih şartına uyulmaması demektir.  Süreli fesih,  bir iş sözleşmesini kendi isteği ile bozan (fesih eden) kimsenin diğer tarafa önceden haber vermek zorunda olması demektir. Bir iş sözleşmesini kendisi bozan kimse, süre vermediği takdirde ihbar tazminatı öder. Kadın işçi evlenme nedeni ile işten ayrılıyorsa sadece kıdem tazminatı alabilir.  Sözleşmeyi bozan işveren değil de kadın işçi olduğu için işverenden ayrıca  ihbar tazminatı ödemesini isteyemez.  Yazar Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Nisbi hak ne demektir?

Resim
Hukukta kesin tam kelimelerinden ziyade mutlak terimine itibar edilir. Nisbi, mutlak olmayan demektir.  Mülkiyet hakkı, kişisel haklar, kişilik hakları, siyasal haklar, sosyal ve ekonomik haklar, herkes tarafından saygı duyulması gereken haklardır.  Yani herkes ve elbette devlet, bir kimsenin evine, bedenine, özgürlüğüne karışmamak dokunmamak borcu altındadır. Oysa bir kimse ile satış sözleşmesi yaptığınızda satın aldığınız malı size teslim etmek borcu sadece satıcıdadır.  Siz satıcının oğluna gidip ver benim malımı diyemezsiniz. Çünkü sizin talep hakkınız sadece satıcıya karşı geçerlidir.  Satıcının oğlunun size bir borcu yoktur.  Demek ki bir sözleşmeden doğan hak herkese karşı öne sürülebilen yani mutlak bir hak olmayıp sadece sözleşmesinin diğer tarafına karşı öne sürülebilen nisbi bir talep hakkı olsa gerektir.   Yazar Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Aynı ve ayni arasında ki fark nedir ?

Resim
Aynı Türkçe bir kelime olup tıpkı demektir.  Ayni ise ayın ile ilgili olan demektir.  Ayın maddi yani somut varlığa sahip şey, mal demektir.  Eşya şeyler demek olup medeni kanunun bir kitabının adı olan eşya hukuku ifadesi buradan gelir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66  

1961 ANAYASASI’NIN TEMEL NİTELİKLERİ

Resim
a.) Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışından Çoğulcu Demokrasi Anlayışına Geçiş b.) Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ile Anayasa'nın Üstünlüğü İlkesinin bir anlam kazanması c.) Devlet İktidarının Paylaştırılması ile  Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulamaya geçirilmesi d.) Sivil toplum örgütlerine örgütlenme imkanı verilerek Çoğulcu Toplum Yapısının Geliştirilmesi e.) Temel Hakların Genişletilmesi ve Güçlendirilmesi f.) Sosyal Devlet ilkesinin ilk kez anayasal bir metinde yer alışı Derleyen: Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Vergi hukukunda ispat

Resim
Gerçeğe ulaşmak için yemin delili dışında her türlü delile dayanılması mümkündür.  İspat için tanık deliline dayanılması durumunda, tanık beyanlarının vergiyi doğuran olayla doğrudan ve organik bir ilişki içerisinde bulunması şarttır.  Mükellefin defter ve belgelerinde yer alan hayatın olağan akışına aykırı kayıtların ayrıca mükellef tarafından ispatlanması gerekir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Vergi hukukunda yorum yöntemleri

Resim
Vergi kanunları sözü ve özü ile geçerlidir. Vergi kanunlarının yeterince açık olmayan hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax. (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Vergi Kanunu

Resim
VERGİ USUL KANUNU uygulamasında"Vergi Kanunu" tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Kamu görevlisi ne demektir?

Resim
Seçilmişler, gönüllüler, yükümlüler ve en önemlisi kamu personeline yani kamu hizmetlerinde emeği olan bütün insanlara kamu görevlisi denir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehni sözleşmesini kimler yapabilir?

Resim
Rehin verebilecekler: Ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmalıdır. Ticari işletmeyi rehin alabilecek kişiler: Kredi verebilecek kişilerle sınırlandırılmıştır. Kredili satış yapan işletmeler sadece satışını yaptıkları taşınır duran mal varlığı üzerine rehin koyabilir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehninin kapsamına neler girer?

Resim
Rehin verilebilecek şeyler:  a) Ticaret unvanı ve işletme adı (ZORUNLU); b) Taşınır duran mal varlığı (ZORUNLU);  c.) Sınai haklar; (İSTEĞE BAĞLI); Rehin verilmesi mümkün olmayan şeyler:  a.) Kiracılık hakkı, b.) İşletme değeri  c.) Taşınmazlar Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari bir işletmenin şubesi ne demektir?

Resim
Şubeler iç işleyişte şirketin idare merkezine bağlıdırlar. Ancak dış ilişkide yani müşterilerle ilişilerde merkezden bağımsız olarak alış satış yaparlar.  Şubelerin muhasebesi de merkezden ayrı tutulur.  Muhasebe ayrı tutulmakla beraber muhasebecinin aynı kişi olması önem taşımaz. Şubelerin merkezden ayrı bir yerde bulunmaları da gerekir. Şube ve merkez aynı binada olabilir. Ancak hiç değilse ayrı kapıları olmalıdır.  Bu özelliklerin tümünü birden taşımadıkları için, depolar ve imalathaneler şube değildir.  Bankaların merkezleri ile şubelerinden birinin aynı binada “merkez şube” adıyla faaliyet göstermeleri mümkündür. Şubelerin bulundukları yer, ticaret siciline, merkezin ticaret unvanına şube olduklarını belirten bir ekle kaydolmak zorundadır. Örneğin: "Garanti Bankası AŞ. Mardin Şubesi" gibi.  İflas davaları dışında kalan tüm dava ve takipler (şube ile ilgisi var ise) hem merkezin olduğu yerdeki mahkemelerde hem de şubenin olduğu yerdeki mahkemelerde açılabilir.

Borçları devrederek kurtulmak mümkün müdür?

Resim
www.toprakhukuk.com Tacirler, işletmelerini devrederek, borçlardan da kurtulurlar.  Tacirlerin kurtuluş imkanı bulunan borçlar ticari borçlardır. Vergi ve sgk prim borçlarından kurtulmak mümkün değildir. Bu imkandan yararlanacak tacirin işletmesini tümü ile devretmesi gerekir. Yani ticari işletme tüm hak ve borçları ile devredilmelidir. Bir başka ifade ile işletmeye bağlı tacir sıfatı, devir alan kişiye geçmelidir. İşletmeye ait bir araba, dükkan, depo ve hatta tüm alacakların devri halinde dahi tacir sıfatı devir alana geçmez. Çünkü sadece aktif varlık el değiştirmiştir. Devir sözleşmesi mutlaka yazılı şekilde yapılmalıdır. Mutlaka ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir.  Yazılı şekil geçerlilik şartı olup, tescil kurucu niteliktedir.  Taşınırlarda teslim ve taşınmazlarda tapu siciline tescile gerek yoktur.  Devir ilanları Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılmalıdır. Ticari işletmeyi devreden, a.) Muaccel borçlar için devrin devralan tarafından alacaklılara bil

Vergi dairesi

Resim
Vergi yükümlüsünü saptayarak ödenecek vergiyi hesaplayan ve tahakkuk eden vergiyi tahsil eden kamu kurumuna vergi dairesi adı verilir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE VERGİ MÜKELLEFLERİ

Resim
DERLEYEN :  Av. Mehmet TOPRAK metoist@gmail.com  (212) 527 8760 (532) 494 03 66 mehmettoprak.com  meslekler listesi mehmettoprak.com  meslekler listesi