Kayıtlar

Mart 17, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA İÇ DENETİM

Resim
Dernekler Kanunu Madde 9'a göre: Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklen

ÇOCUKLAR VEGENÇLER DERNEK KURABİLİR Mİ?

Resim
Dernekler Kanunu Madde 3’e göre: Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. www.toprakhukuk.com

KİMLER DERNEK KURABİLİR ? TÜZEL KİŞİLER DERNEK KURABİLİR Mİ?

Resim
Dernekler Kanunu Madde 3’e göre: Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. www.toprakhukuk.com

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA TEMSİLCİLİK

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, İfade eder. www.toprakhukuk.com

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA ŞUBE

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA ÜST KURULUŞ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA PLATFORM

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEĞİN MERKEZİ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, İfade eder

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, İfade eder.

DERNEKLER KANUNU ANLAMINDA DERNEK

Resim
Dernekler Kanunu Madde 2’ye göre: Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, İfade eder.