İpotek Dilekçesi

 …BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

..........

İPOTEK VEREN

T.C.  No :

İsim :

Adres :……………………………………………….

Baba adı :

Ana adı :

D.Yeri ve Tar :

Nüf. Kayıtlı Old. Yer :

Cilt- Aile- Sıra No :

CüzdaN Seri -No :

LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN

Ünvanı :

Adresi :

Ticaret Sicil :

Yetkililer :

GAYRİMENKULÜN

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Pafta 3

Ada

Parsel

Niteliği 2 KATLI 2 DAİRELİ BAH. KAR. BİNA

Yüzölçümü 189.43 metrekar

Kat  1

Kat İrtifaklı Bölüm Niteliği


Kat   İritfakl Bölüm No

Yevmiye No

Cilt No

Sahife NoYukarıda özellikleri belirtilen,, gayrimenkulümün tamamını, ........... adresinde faaliyette bulunan .......................... ‘nin ürettiği veya sattığı çeşitli  ürünlerini .... adresinde kain ............... isimli mağazasında pazarlayan,  ..................... (Esnaf Sicil No:.............., TC No: ....................), lehine ipotek tesis edilen, ............ ‘den  satın aldığı - alacağı mal veya hizmetler kapsamında, ...........................’nin, .......................’dan, doğmuş ve doğacak tüm alacaklarının teminatını oluşturmak üzere 1. Sırada ve 1. Derecede, ....................... TL (...........................Türk Lirası) bedelle, yıllık %............ faizli ve fekki şirket tarafından bildirilinceye kadar, ................... adresinde faaliyette bulunan .........................‘ne;

İşbu ipotek borcunun:


a.)Herhangi bir fatura bedelinin ödenmemesi üzerine, alacaklı .......... tarafından .......................’a ödeme ihtarnamesi gönderilmesi;veya


b.).......... tarafından .........’ne doğrudan keşide edilerek yahut ciro edilmek sureti ile tevdi edilen herhangi bir çekin, muhatap bankaya ibrazı neticesi hesapta karşılığının bulunmaması nedeni ile çek arkasına muhatap banka tarafından karşılıksız şerhini işlenmesi;veya


c.) .......... tarafından ............’ne doğrudan keşide edilerek yahut ciro edilmek sureti ile tevdi edilen herhangi bir bononun vadesinde ödenmemesi nedeni ile noter kanalı ile ödeme ihtarnamesi keşide edilmesi;


hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, tümü ile muaccel hale gelmesini kabul ile ipoteğin paraya çevrilmesi talebi ve iflasın açılması hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili sayılması ve yine ihtilafların hallinde alacaklı defter kayıtları ile belgelerinin kesin delil teşkil etmek üzere ipotek vermek istiyorum.

Gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla. …… / …… / ……

İPOTEK VEREN

.......................

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada