Hukuk Testleri1.Kendi kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple trafik kazası geçiren altı yıl kıdemli işçinin iş sözleşmesi, devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken kaç hafta sonra derhal fesih yoluyla feshedilebilir?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 142.4857 sayılı İş Kanununa göre işçilerin gece çalışma süresi en cok kaç saat olabilir?

A) 7,5

B) 8

C) 9

D) 10

E) 113.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çırakların yararlanabileceği sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlılık sigortası

B) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası

C) Malullük sigortası

D) ölüm sigortası

E) İşsizlik sigortası4.4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan çalışma sürelerine dair düzenlemelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz.

B) İşçiler açısından haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

C) Fazla çalışma yapan işçi, zamlı ücret yerine bir saat otuz dakika serbest zaman talep edebilir.

D) Denkleştirme süresinin toplu iş

sözleşmeleriyle 4 aya kadar artırılabilmesi mümkündür.

E) Telafi çalışması yapan işçi, bu süre için fazla çalışma ücretine hak kazanır.5.Geçici (ödünç) İş ilişkisinin yenilemeler dahil azami süresi kaç aydır?

A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

E) 366.4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan ve ücreti ödenmeyen işçiye iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı tanıyan düzenlemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücretin ödenmediği süre için işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

B) İş görme borcunu yerine getirmekten kaçman işçinin iş akdi çalışmaktan kaçındığı gerekçesiyle fesh edilemez.

C) İşçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa da grev olarak nitelendirilemez.

D) Bu hakkı kullanabilmek için mücbir sebep olmaksızın ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemiş olması gerekir.

E) İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçilerin yerine başka işçi alınamaz ve bunların işleri başkalarına yaptırılamaz.7.Aşağıdaki ödemelerden hangisi kıdem tazminatının belirlenmesine esas olacak ücretin hesaplanmasında dikkate alınmaz?

A) Çocuk zammı

B) Kira yardımı

C) Yıllık ikramiye

D) Yemek yardımı

E) Evlenme yardımı8.Aşağıda belirtilen iş veya iş ilişkilerinden

hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer

alır?

A) Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler

B) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri

C) 51 ilâ 100 işçinin istihdam edildiği tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalıştırılan işçilerle kurulan iş ilişkileri

D) Ev hizmetlerinde çalışanlarla kurulan iş ilişkileri

E) Profesyonel sporcularla kurulan iş ilişkileri

Bir işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için aynı işverenin yanında en az kaç yıl çalışmış olması gereklidir?

9.Aşağıdaki durumlardan hangisi kıdem tazminatına hak kazandırmaz?

A) İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi

B) Belirli süreli iş sözleşmesinin, sürenin bitmesiyle sona ermesi

C) İşçinin, yaşlılık aylığı almak amacıyla iş sözleşmesini feshetmesi

D) İşçinin, ücreti geç ödendiği için

sözleşmesini feshetmesi


E) İşçinin ölümü

10.Çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak isteyen işverenin bu yöndeki talebinin hüküm doğurabilmesi için, işçinin bunu kural olarak yazılı şekilde ne kadar süre içinde kabul etmesi gereklidir?

A) 6 işgünü

B) 10 işgünü

C) 15 işgünü

D) 30 işgünü

E) 60 işgünü11.işçi ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) işçiye bono ile ücret ödemesi yapılması mümkün değildir.

B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

C) İşveren tarafından işçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintilerinin derhal, sebepleriyle birlikte işçiye bildirilmesi zorunludur.

D) İşveren, yaptığı ücret ödemelerine dair işçiye ücret hesap pusulası vermek zorundadır.

E) Ücret ödeme süreleri, toplu iş sözleşmesiyle üç işgününe kadar indirilebilir.12.Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden

sayılan hallerden biri değildir?

A) İşçinin işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

B) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler

C) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından işçilerin sırf sosyal yardım amacıyla iş yerine götürülüp getirilmeleri esnasında araçlarda geçen süreler

D) İşçilerin madenlerde asıl çalışma yerlerine inmeleri için gereken süreler

E) Kadın işçinin süt izni için kullandığı süreler13.Aşağıdakilerden hangisi işverene, işçi ile arasındaki iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkânı vermez?

A) İşçinin, işverenin haysiyeti hakkında asılsız isnatlarda bulunması

B) İşçinin, işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

C) İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

D) İşçinin, iş sözleşmesinden doğan haklarını talep etmek için işveren aleyhine adli makamlara başvurması

E) İşçiyi, işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması14. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sağlanan haklardan biri değildir?

A) Günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi

B) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması

C) Emzirme ödeneği verilmesi

D) Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi

E) İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları SGK tarafından tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hangi süre İçerisinde iş mahkemesine başvurarak alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılan dikkate alınır?

A) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde

B) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde

C) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak on yıl içerisinde

D) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl içerisinde

E) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak yirmi yıl içerisinde16.“Tacir” kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten gerçek kişi tacirdir.

B) Adi şirket, ticari işletme işletiyorsa kendisi tacir niteliğini haizdir.

C) Kendi amacına varmak için ticari işletme işleten vakıflar, gelirlerinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcıyorlarsa tacir sayılmazlar.

D) Ticaret şirketlerinin tümü, tüzel kişi tacirdir.

E) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci tacir sayılmaz.17.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, limited

şirketler ile ilgili olarak aşagıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Limited şirketlerde ortakların sayısı elliyi


aşamaz.

B) Limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından dolayı kural olarak şahsen sorumlu değillerdir.

C) Limited şirketlerde ortaklar, şirket sözleşmesiyle esas sermaye bedeli dışında ek ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

D) Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirasıdır.

E) Limited şirketlerde şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir.

18.

I. Pay defteri

II. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

III. Yevmiye defteri

IV. Yönetim kurulu karar defteri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticari

defterlerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Deflerler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulmalıdır.

B) Ticari defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve fınansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmalıdır.

C) Ticaret şirketleri kurulurken, şirketin ticaret siciline tescili sırasında, ticari defterlerin açılış onayları, ticaret sicili müdürlüklerine de yaptırılabilir.

D) Yılsonu fınansal tabloları. Türk Lirası üzerinden düzenlenir.

E) Pay defteri ile yönetim kurulu karar defteri, işletmenin muhasebesiyle ilgili olmadıklan için ticari defter niteliği taşımazlar.19.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız

denetime İlişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bağımsız denetime tâbi anonim şirkete atanan bağımsız denetçi ile şirket arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesi, şirket tarafından serbestçe feshedilebilir (sonlandırılabifir).

B) Bağımsız denetime tâbi bir anonim şirketin bağımsız denetçisi kural olarak şirket genel kurulu tarafından seçilir.

C) Bağımsız denetime tâbi anonim şirketlerde bağımsız denetçi, şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir.

D) Bakanlar Kumlu’nun "Bağımsız Denetime Tâbi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı", limited şirketleri kapsamadığı için limited şirketlerin bağımsız denetime tâbi olması mümkün değildir.

E) Bağımsız denetçi olumsuz görüş bildirdiğinde yeni bir bağımsız denetçi seçilerek mevcut yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam ederler.

20.Yukarıda sayılan ticari defterlerin fiziki ortamda tutulmaları halinde, bunlardan hangisi/hangilerinin kapanış onayının yapılması zorunludur?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I, II

D) III, IV

E) 1,11,11121.Tacirin faturaya itiraz yükümlülüğüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satın aldığı malla ilgili olarak kendisine bir fatura gönderilen tacir, belli süre içinde faturaya itiraz etmemişse, faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır.

B) Tacirin faturanın içeriğine itiraz edebileceği süre 7 gündür.

C) Tacirin fatura içeriğine itiraz süresi, faturayı teslim aldığı tarihten başlar.

D) Tacirin itiraz yükümlülüğü, faturanın yanı sıra, sözlü olarak akdettiği sözleşmeyi konu edinen teyit mektubunun içeriği için de geçerlidir.

E) Fatura içeriğine itiraz etmemiş olan tacir, daha sonra bu içeriğin aksini başka yazılı belgelerle ispatlayabilir.22.Ticari işletmenin devri ile ilgili olarak

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Devir, alacaklılara ve iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı devrin tescil ve ilânı ile hüküm ifade eder.

B) Devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır.

C) Tacir, işletme adını devretmeksizin sadece ticari işletmeyi devredebilir.

D) Ticari işletmenin devri ile birlikte devreden tacirin ticari işletmenin borçlarından dolayı sorumluluğu sona erer.

E) Tacir, ticaret unvanını devretmeksizin sadece ticari işletmeyi devredebilir.

23.Hamile yazılı bir çekin ciro edilerek teslim edilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hamile yazılı çekin ciro edilmesi, senet üzerinde tahrifat hükmündedir.

B) Çekin bu yolla devri geçersizdir, çek hukuka uygun devredilmemiştir.

C) Hamile yazılı çeki ciro eden kişi müracaat borçlusu olmuştur.

D) Böyle bir çekte ciro zinciri kopuksa,


muhatap banka ödeme yapamaz.

E) Hamile yazılı bu çek, yapılan bu ciro ile artık emre yazılı çeke dönüşmüştür.24.Keşide yeri ile ödeme yeri aynı olan çeklerde, ibraz süresi ne kadardır?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 2 hafta

D) 1 ay

E) 3 ay25.Hamile yazılı bir çekin ciro edilerek teslim edilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hamile yazılı çekin ciro edilmesi, senet üzerinde tahrifat hükmündedir.

B) Çekin bu yolla devri geçersizdir, çek hukuka uygun devredilmemiştir.

C) Hamile yazılı çeki ciro eden kişi müracaat borçlusu olmuştur.

D) Böyle bir çekte ciro zinciri kopuksa, muhatap banka ödeme yapamaz.

E) Hamile yazılı bu çek, yapılan bu ciro ile artık emre yazılı çeke dönüşmüştür.26.5102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketlerin kuruluşunda taahhüt edilecek nakit sermayenin ödenme yöntemine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nakdi sermayenin en az %50‘si, tescilden önce kuruculara; gerisi de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde şirkete ödenmelidir.

B) Nakdi sermayenin en az %50‘si, tescilden önce, şirket adına açtırılmış banka hesabına yatırılmalı; gerisi de şirketin tescilini izleyen 12 ay içinde şirkete ödenmelidir

C) Nakdi sermayenin en az %25’i, tescilden önce, şirket adına açtırılmış banka hesabına yatırılmalı; gerisi de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde şirkete ödenmelidir.

D) Nakdi sermayenin en az %25'i tescilden önce kuruculara; gerisi de şirketin tescilini izleyen 36 ay içinde şirkete ödenmelidir.

E) Nakdi sermayenin en az %50‘si, tescilden önce kuruculara; gerisi de şirketin tescilini izleyen 36 ay içinde şirkete ödenmelidir.

27.Anonim şirketin temsiline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler

şirketin ticaret unvanı altında kendi

imzalarını atmak zorundadırlar.

B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse,

temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir.

C) Şirketi temsil yetkisi, murahhas üyeyle

birlikte yönetim kurulu üyesi olmayan

murahhas müdüre de devredilebilir.

D) Şirket temsilcisinin temsil yetkisinin

kapsamının sadece merkezin veya bir şubenin işleri ile sınırlanmasına ilişkin sınırlamalar getirilebilir.

E) Temsile yetkili olanların, görevleriyle ilgili işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu olmaz.28.Anonim şirketin temsiline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler

şirketin ticaret unvanı altında kendi

imzalarını atmak zorundadırlar.

B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse,

temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir.

C) Şirketi temsil yetkisi, murahhas üyeyle

birlikte yönetim kurulu üyesi olmayan

murahhas müdüre de devredilebilir.

D) Şirket temsilcisinin temsil yetkisinin

kapsamının sadece merkezin veya bir şubenin işleri ile sınırlanmasına ilişkin sınırlamalar getirilebilir.

E) Temsile yetkili olanların, görevleriyle ilgili işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu olmaz.29.Faiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki taraf için de ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz kararlaştırılabilir.

B) Adi işlerde bileşik faiz kararlaştırılabilir.

C) Adi işlerde faizin anaparayı geçmesi yasaktır.

D) Ticari işlerde temerrüt faizi oranı, kanuni faiz oranının yüzde yüzden fazlasını aşamaz.

E) Adi işlerde sözleşme ile belirlenebilecek kapital faizi oranı, kanuni faiz oranının yüzde yüzden fazlasını aşamaz.30.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

bileşik faiz konusunda, aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) Bileşik faiz işletilebilecek durumlarda, faizin anaparaya eklenerek tekrar faiz yürütülebileceği dönem, üç aydan aşağı olabilir.

B) iki tacir arasında akdedilen ticari nitelikteki ödünç sözleşmesine konan bileşik faiz şartı geçerlidir.

C) Bileşik faiz şartı, tarafları tacir olmayan sözleşmelerde de geçerli şekilde hüküm doğurur.

D) Her tür ticari işte serbestçe bileşik faiz


işletilebilir.

E) Tüketici ile banka arasında akdedilen bir kredi kartı sözleşmesinde, arada cari hesap varsa, bileşik faiz işletilebilir.31.Aşağıdakilerden hangisinin belirtilen hukuki statüsü dolayısıyla tacir sıfatı yoktur?

A) Anonim şirket

B) Anonim şirket yönetim kurulu başkanı

C) Bir ticari işletme işleten adi şirketin ortağı

D) Bir ticari işletmeyi tek başına işleten gerçek kişi

E) Kollektif şirket32.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre,

“zamanaşımının durması" ile İlgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Velayet süresince, çocuklann ana ve babalarından olan alacakları için durur.

B) Borçlu, borcu için kefil göstermişse kefalet ilişkisi mevcut olduğu süre boyunca durur.

C) Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için durur.

D) Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece durur.

E) Alacağı. Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece durur.33.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması"na bağlanan yaptırım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İptal edilebilirlik

B) Askıda geçerlilik

C) Askıda geçersizlik

D) Yokluk

E) Kesin hükümsüzlük34.Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin gerçekleşmesi bakımından, varlığı gerekli olan şartlardan biri deoildir?

A) Hukuka aykırı davranış

B) Kusur

C) Zarar

D) Zarar görenin rızası

E) Nedensellik (illiyet) bağı35.Zarar gören kişinin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılarak edimler arasında açık bir oransızlık yaratılması durumuna ne ad verilir?

A) Aldatma

B) Yanılma

C) Korkutma

D) Aşırı Yararlanma

E) Muvazaa36.Sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kabul beyanının her zaman öneri ile uyumlu olması gerekmez.

B) Sözleşmeler, aynı yönde ve birbirine uyumlu irade açıklamaları ile kurulur.

C) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz.

D) Taraflar sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde anlaşmış olmasalar dahi sözleşmeler kurulmuş sayılabilir.

E) Doğrudan iletişim sırasında yapılmış bile olsa telefon ve bilgisayar gibi iletişim araçları ile yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında yapılmış bir öneridir.37.Geçerli bir borç ilişkisi bulunmasına rağmen, borçlunun devletin yetkili organları kanalıyla sorumlu tutulamadığı borçlara ne ad verilmektedir?

A) Müteselsil borç

B) Eksik borç

C) imtiyazlı borç

D) Kişisel borç

E) Nitelikli borç38.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, “geciktirici

koşul" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

A) Aksi kararlaştırılmadıkça, geciktirici koşula bağlanmış bir sözleşme, kurulduğu andan başlayarak hüküm ifade eder.

B) Geciktirici koşul gerçekleşmezse alacaklı, elde ettiği yararları geri vermekle yükümlü değildir.

C) Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur.

D) Geciktirici koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, koşulun hükümlerini zedelese dahi geçenidir.

E) Geciktirici koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun gereği gibi ifasını engelleyecek davranışlardan kaçınmakla yükümlü değildir.39. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, “takas"a

İlişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alacaklardan biri çekişmeli ise takas ileri sürülemez.

B) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu


borcu ile sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas edemez.

C) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir.

D) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça kefili de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir.

E) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar muaccel olmasalar bile, alacaklarını müflise olan borçları ile takas edebilirler.40.Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) yaptırımı sonucunu doğurmaz?

A) Kamu düzenine aykırılık

B) Aşırı yararlanma (Gabin)

C) Ahlaka aykırılık

D) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık

E) Sözleşmenin konusunun imkânsız olması41.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taşınmazlara ilişkin olarak aşağıda verilen sözleşmelerin hangisinin geçerli olarak kurulmasında resmi şekil gerekli değildir?

A) Taşınmaz Satış Sözleşmesi

B) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

C) Geri Alım Sözleşmesi

D) Alım Sözleşmesi

E) Onalım Sözleşmesi42.Alacaklının hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilmesi, borçlar hukukuna hakim olan hangi ilkenin bir sonucudur?

A) Nispilik

B) Dürüstlük

C) Kusurlu Sorumluluk

D) Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması

E) İrade Özerkliği43.Sözleşme ilişkisinden doğan alacaklar, kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça kural olarak kaç yıllık zamanaşımı süresine tabidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 1044.Alacaklının borçluyu borçtan kurtarması sonucunu doğuran sözleşmeye ne ad verilir?

A) Rücû

B) Kefalet

C) ibra

D) Takas

E) Yenileme45.Türk Borçlar Kanunu’nun “borçların ifası”na

ilişkin genel hükümlerine göre

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aksine bir anlaşma yoksa, para borçları kural olarak alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir.

B) Çeşit borçlarında hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edimin seçimi borçluya aittir.

C) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı reddedemez.

D) Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını ifa etmekle yükümlüdür.

E) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.


Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada