TEDARİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Sipariş Sözleşmesi (“Sözleşme”), sipariş veren …………………………………… adresinde mukim …………………………. (“Müşteri”) tarafından siparişi temin edecek olan ..............................................adresinde mukim .....................................’ne  ( “Firma”), piyasaya sürülen markalar altında satışa sunulan ilgili ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) sipariş koşullarını belirlemek üzere yürürlüğe konmuştur.

KONU

İşbu Sözleşme Müşteri’ye ürünleri işbu Sözleşme’de belirlenen kurallar dahilinde satın alma hakkı dışında ilave hiçbir hak sağlamaz. İşbu Sözleşme Firma ile Müşteri arasında tek yetkili satıcılık sözleşmesi, franchise veya lisans ilişkisi gibi bir ilişki tesis etmez ve teminat olarak gösterilemez. İşbu Sözleşme ayrıca Müşteri’ye Firma tarafından piyasaya sürülen markalar üzerinde ilave hiçbir hak sağlamaz.zSÜRE

İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile akdedilmiştir.

Firma dilediği zaman, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden Müşteri’ye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshedebilir. Bu durumda, Müşteri Firma’dan hiçbir tazminat talebinde bulunamaz.

Firma tarafından Müşteri’ye Sözleşme’nin sona ermesi talebi bildirilmediği takdirde Sözleşme aynı şartlarla ve birer yıllık süreler ile otomatik olarak uzayacaktır.

Firma’nın fesih tarihinden önce muaccel olmuş ve kendisine ödenmeyen alacaklarını talep hakkı saklıdır.

TEDARİK

Firma’nın önceden verdiği yazılı izni olmadan, Müşteri, basılı, görsel ve sair yayın mecralarında veya bir başka ortamda Firma tarafından piyasaya sürülen markaların hiçbir şekilde tanıtımını yapmayacaktır. Firmanın ön izni ile yapılan tanıtımların tüm maliyeti Müşteri’ye ait olacaktır.

Müşteri, Ürünlerin ve markaların hukuka aykırı olarak kopyalanmasını, taklit ve iltibas edilmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri alacak ve bu konuda bilgisi dahilinde olan üçüncü şahıs fiil ve hareketlerini derhal Firma’ya yazılı olarak bildirecektir.

Müşteri, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve sair mevzuat ile kendisine yüklenen edimleri tam ve gereği gibi ifa edecek; Ürünler üzerindeki etiketlemenin yerel koşullara, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğundan sorumlu olacaktır.

ÖDEME

Müşteri, sipariş ettiği Ürünler’e ilişkin ödemeyi, fatura tarihinden itibaren en geç 120 (yüz yirmi) gün içinde, çek veya bono ile ya da Firma’nın kendisine bildireceği banka hesabına yapmayı kabul ve taahhüt eder. Eğer fatura alacağının karşılığı olarak senet (bono- çek) verilmiş ise, ödeme tarihi, senetler üzerinde yazılı vade tarihidir.

Müşteri’nin, sipariş ettiği Ürünler’in bedeli mukabilinde veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi borç veya yükümlülüğüne istinaden Firma’ya vereceği çek veya bonoları hakim hissedarlar da müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile imzalayacaklardır.

Müşteri ve hissedarları, işbu Sözleşme’nin gereği gibi ifası ve Firma’nın bu Sözleşme kapsamındaki tüm taahhütleri ve ödemeleri için şahsen, müştereken ve müteselsilen borçludur.

Müşteri’nin kendi müşterilerinden alarak Firma’ya verdiği çek, bono ve sair ödeme araçlarının karşılıksız çıkması durumunda, Müşteri söz konusu tutarı Firma’ya nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Vadesinde ödeme yapmayan Müşteri’nin varsa eski siparişleri yerine getirilmez ve yeni siparişleri tahakkuk ettirilmez.

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Müşteri ve Firma, bu Sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu’nun 89. Maddesi uyarınca Taraflar arasında bir cari hesap ilişkisi teşkil ettiğini ve Türk Ticaret Kanunu’nun cari hesap ilişkilerine ilişkin hükümlerine riayet edeceklerini kabul ederler.

TEMİNAT

BAYİ tarafından, Firmaya olan doğmuş ve doğacak cari hesap borçlarının teminatı olarak, Firmanın talep edeceği tür, tutar ve vadeli, Banka Teminat Mektubu, ipotek ve diğer teminatlar verilecektir.

Verilmesi gereken teminatların belirlenen süre içerisinde  verilmemesi yahut verilmiş teminatların süresinin veya tutarının toplam borcu karşılamaya yeterli gelmemesi gibi hallerde, Firma tarafından BAYİ'den  gerekli teminatı en geç 10 gün içinde vermesi bir kez yazılı olarak istenir.

Verilmiş olan süreli teminat mektubunun süresinin bitimine 1 ay kala süre uzatımı yapılması BAYİ’nin sorumluluğundadır. Aksi halde Firma, ilgili teminatı ihtar ve ihbarda bulunmaksızın derhal nakde çevirmeye yetkilidir.

TEMERRÜT

Herhangi bir fatura borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, Firma tarafından BAYİ’ye, gecikmeyi izleyen her bir ay için, fatura borcunun aylık %2 ‘si oranında hesaplanacak vade farkı faturası kesilir.

Herhangi bir fatura borcunun, normal ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda yahut uyarınca yazılı olarak istenildiği halde istenilen tür ve tutarda teminatın verilmemesi hallerinde, Firma tarafından, BAYİ’ye,  birikmiş toplam borçlarını, 15 gün içerisinde ödemesi yahut aynı süre içerisinde, banka teminat mektubu-ipotek –muteber kefil vb. Firma tarafından kabul edilebilecek tür ve borca yeter tutarda teminat göstermesi gerektiği, aksi takdirde temerrüde


düşmüş sayılarak temerrüdün sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı yönünde BAYİ'ye bir kez ihtarname gönderilir.

c.)İşbu ihtarnameyi alan BAYİ 15 gün içerisinde ihtarnameye konu toplam tutarı nakden ve bir defada ödemez yahut Firma tarafından BAYİ'ye gönderilen, ihtarnamede  açıklanmış bulunan, kabul edilebilecek tür ve borca yeter tutarda teminat göstermez ise, ihtarnameye konu toplam tutarı ödemekte temerrüde düşmüş sayılır.

d.)Bayi'nin ihtarnameye konu toplam tutarı ödemekte temerrüde düşmesi halinde, ihtarnameye konu toplam tutara,  BAYİ’nin temerrüde düştüğü toplam borcun BAYİ’den tümü ile tahsil olunacağı tarihe kadar yıllık %24 oranında ilave temerrüd faizi işletilir.

e.)Bayi'nin ihtarnameye konu toplam tutarı ödemekte temerrüde düşmesi halinde, ihtarnameye konu toplam tutar yanında, o tarihe kadar, Firma tarafından BAYİ’ye satış faturası kesilerek BAYİ'nin borcu olarak cari hesaba kaydolunmuş ve ancak henüz ödeme tarihi gelmemiş,  BAYİ’nin tüm senetli yahut senetsiz borçları da ayrıca bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelir.

f.)Firma, BAYİ’nin ihtarnameye konu toplam tutarı ödemekte temerrüde düşmesi halinde, muaccel hale gelmiş toplam alacağını, işlemiş temerrüd faizi ile birlikte BAYİ tarafından verilen teminat mektubu, ipotek ve diğer teminatları bir defada ve tümü ile tahsil etmek, yahut bayi hakkında doğrudan dava - icra takibi yollarına müracaat etmek yetkisine sahiptir.

9.DURDURMA VE DİĞER FESİH SEBEPLERİ

a.)Müşteri’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir esaslı hükmünü ihlal etmesi ve Firma tarafından ihlalin düzeltilmesi için verilen sürede durumun değişmemesi halinde, Firma Müşteri’nin siparişlerini haklı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Müşteri Firma’dan hiçbir tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca bu sebeple Firma’nın zarar talep hakları saklıdır.

b.)Müşteri’nin iflası, tasfiyesi, ciddi bir yönetim değişikliği, kayyum tayini veya benzer bir uygulama altında bulunması halinde Firma, işbu Sözleşme’yi Müşteri’ye ileteceği yazılı ihtar ile derhal sona erdirebilir.

c.)İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların çalışma ve/veya taahhütlerini ifa imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. ve hükümet yahut resmi daireler tarafından alınmış kararlar gibi, Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Taraflar bu Sözleşmenin devamı için birbirlerinden talepte bulunabilirler. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi hali, her iki Tarafa ayrı ayrı tek taraflı fesih talep hakkı tanır.

BAĞLAYICILIK ve YÜRÜRLÜK

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın kullanılmaması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen geçersiz olması veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

Sözleşme’deki hüküm ve koşullarda yapılacak her türlü değişiklik ancak yazılı olarak hazırlanıp Firma tarafından Müşteri’ye tebliğ edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanacaktır. 

Firmanın grup şirketlerine/iştiraklerine yapacağı devir ve temlikler dışında işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükler diğer tarafın yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edilemez.

SORUMLULUK

Firma’nın ticari ve mali kayıtları, know-how’ı ve sair bilgileri, markalar ve/veya Ürünlerle ilgili bilgiler ile araştırma ve geliştirme çalışmaları “Gizli” içerikte olup; her türlü mülkiyet hakkı Firma’ya aittir. Müşteri, bu tür Gizli bilgilere herhangi bir şekilde erişmiş veya bunları herhangi bir şekilde öğrenmişse, bunları Firma’ya iade edecek, yasal zorunluluklar dışında ifşa etmeyecek ve/veya gizli tutacak ve çalışanlarının ve kontrolü altında hizmet verenlerin de bu yükümlülüğe uymasını sağlayacaktır. Çalışanlarının ve kontrolü altında hizmet verenlerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı hareketlerinde ortaya çıkacak zarardan Müşteri, müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Bu taahhüt Sözleşme süresinden bağımsız bir taahhüt olarak verilmektedir.

Müşteri’nin, kendi müşterilerine uyguladığı satış şartlarından ve kendi müşterisi ile arasındaki her türlü hukuki ve/veya ticari ilişkiden doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir. Firma’nın sorumluluğu sadece işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olup, Müşteri ile Firma arasında tespit edilen şartlar kapsamında değerlendirilir. Firma herhangi bir şekilde farklı konularda muhatap olarak alınır, herhangi bir hukuki, idari ve/veya cezai bir sorumluluğa maruz kalır ise, Müşteri Firma’nın her türlü zarar ve ziyanını ilk talepte tüm fer’ileri ile birlikte tazmin etmek zorunda olduğu hususunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf halinde Firmanın cari hesap kayıtları ve elektronik posta yazışmaları kesin delil olup uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre; İstanbul Mahkemeleri ve İcra dairelerinde çözümlenirİşbu Sözleşme tek orijinal nüsha olarak [__________] tarihinde aşağıda yer alan Taraflar arasında imzalanmış ve bir kopyası Müşteri’ye teslim edilmiştir. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergileri Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Ek-1: Taraflara ait imza sirküleri
                                                                                   


Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada