Ticaret Hukuku Sorular

1.Ticaret hukuku sistemleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Objektif sistemin temel kavramı ticari işlemdir

b. Sübjektif sistemin temel kavramı tacirdir

c. Modern sistemin temel kavramı ticari işletmedir

d. Sübjektif sistem bir sınıf hukuku öngörmektedir

e. Karma sistemin temel kavramı ticari işletmedir

2. Ticaret Hukuku asıl gelişimini hangi dönemde gerçekleştirmiştir ?

a. Babil imparatorluğu dönemi

b. Fenikeliler dönemi

c. Roma imparatorluğu dönemi

d. Orta Çağ

e. Fransız ihtilali sonrası

3. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurları arasında yer almaz?

a. Bağımsızlık

b. İktisadi faaliyet

c. Devamlılık

d. Esnaf faaliyeti sınırlarının aşılması

e. Ticaret siciline tescil

4. Aşağıdakilerden hangisi peştemaliye kavramının karşılığıdır ?

a. İşletmeye özgülenmiş taşınırlar

b. İşletmeye özgülenmiş taşınmazlar

c. İşletme Değeri

d. Kiracılık hakkı

e. İşletme Adı

5. Aşağıdakilerden hangisi, şubenin unsurları arasında yer almaz?

a. İç ilişkide merkeze bağlı

b. Ayrı sermaye

c. Ayrı mekan

d. Ayrı muhasebe

e. Dış ilişkide Bağımsız

6. Aşağıdakilerden hangisi şube olmanın sonuçlarından biri değildir ?

a. Ticaret siciline tescil

b. Merkezin işlemleri nedeniyle şubeye karşı dava açılabilmesi

c. Odaya kaydolma zorunluluğu

d. Ticaret unvanı kullanma

e. İflas davasının sadece merkeze karşı açılabilmesi

7. Ticari işletmenin devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Devir ticaret sicil gazetesi ile duyurulur

b. işletmedeki şahıs unsuru devrin kapsamı dışındadır

c. Aktif ve pasifler birlikte devredilmelidir

d. Devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır

e. Devrin ticaret siciline tescili bildiricidir

8. Ticari işletmesini devreden, devir anında muaccel olan borçlar için ne kadar süreyle sorumludur?

a. Vadeden itibaren 5 yıl

b. Vadeden itibaren 2 yıl

c. Devrin duyurulması veya bildirilmesinden itibaren 5 yıl

d. Devrin duyurulmasından veya bildirilmesinden itibaren 2 yıl

e. Zaman aşımı süresi boyunca

9. Ticari işletme rehni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Aksi kararlaştırılmışsa sınai haklar rehnin kapsamına dahildir

b. Aksi kararlaştırılmamışsa sınai haklar, rehnin kapsamına dahildir.

c. Sınai haklar rehnin kapsamı dışında bırakılabilir

d. Ticaret unvanı rehnin zorunlu kapsamı içindedir.

e. Taşınır duran mal varlığı rehnin zorunlu kapsamı içindedir

10. Ticari işletme rehni kapsamındaki bir mal varlığı unsurunun iktisabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a. Rehnin tescil edildiği sicil bölgesi içinde iyi niyet korunmaz

b. Rehnin tescil edildiği sicil bölgesi dışında iyi niyet korunur

c. Merkezi sicile kaydedilmiş rehinli unsurlar iyiniyetle iktisap edilemez

d. Kötüniyetli üçüncü kişi malın mülkiyetini iktisap edemez

e. işletme merkezinin olduğu yerde iyi niyetle mal iktisap edilemez

11. Aşağıdaki davalardan hangisi mutlak ticari dava olarak kabul edilemez?

a. Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuattan doğan davalarb. Ticaret Kanunu’nda öngörülen hususlardan doğan davalar

c. Bankalar Kanunu’nda öngörülen hususlardan doğan davalar

d. Ticari işletmenin devrine ilişkin davalar

e. Her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili davalar

12. Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili mahkeme değildir?

a. Asliye hukuk

b. Asliye ticaret

c. Sulh hukuk

d. iş mahkemesi

e. Hiçbiri

13. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

a. THY

b. Kızılay

c. Asya Katılım Bankası

d. iETT

e. Ticari işletme sahibi küçük

14. Aşağıdakilerden hangisi tacir gibi sorumlu olanlardan biri değildir?

a. Bir ticari işletmeyi küçük adına işleten veli

b. Bir ticari işletmenin temsilcisi

c. Bir ticari işletmeyi kısıtlı adına işleten vasi

d. Hukuken var olmayan işletme adına işlem yapan kişi

e. işletmesi olmamasına rağmen, tacirmiş gibi hareket eden kişi

15. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

a. İflasa tabi olma

b. Ticari defterler tutma

c. Ticari teamüllere tabi olma

d. Ticari defterlerle ispat

e. Ücret ve faiz isteme

16. Aşağıdakilerden hangisi tacirler arası işlemlerde ispat şartı olarak aranan şekillerden değildir?

a. Noter

b. Taaahhütlü mektup

c. Iadeli taahhütlü mektup

d. Telgraf

e. Güvenli elektronik posta

17. Aşağıdakilerden hangisinde her iki tarafın da tacir olması şart değildir?

a. Ücret ve faiz isteme

b. Faturaya itiraz karinesi

c. Ticari defterlerle ispat

d. Ticari dava sayılma

e. ihbarları şekle uygun yapma

18. Önceden mevcut bir hukuki sonucu açıklamaya yarıyan tescile ne ad verilir?

a. Kurucu Tescil

b. Bildirici Tescil

c. Olumlu Tescil

d. Olumsuz Tescil

e. iyiniyetli Tescil

19. Tescil istemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Tescil istemi dilekçe ile yapılmalıdır

b. Tescil istemi 15 gün içinde yapılmalıdır

c. Tescil istemi gerçeğe uygun olmalıdır

d. Tescil istemi işletme sahibinin velisi tarafından yapılabilir

e. Tescil istemi Türkiye’deki tüm sicil dairelerine yapılabilir

20. Üçüncü kişilerin kendileri hakkında hüküm ifade etmeye başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddialarının dinlenmemesine ne ad verilir?

a. Sicilin olumsuz etkisi

b. Sicilin olumlu etkisi

c. Kurucu tescil

d. Açıklayıcı tescil

e. Bildirici tescil

21. Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Her tacir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır

b. Türk hukukunda karma sistem benimsenmiştir.

c. Tescil anındaki şartlar değişmişse, ticaret unvanı değiştirilmelidir

d. Ticari işletmenin devri ticaret unvanının devrini de kapsar

e. Kadının soyadının evlilikle değişmesi ticaret unvanının değişmesini gerektirmez

22. Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi geçerli değildir?a. Cengiz Genç Unlu Mamuller Adi Komandit şirketi

b. Selim Ahsen inşaat Anonim şirketi

c. Ahsen Gazetecilik Limited şirketi

d. Gümüşhaneli Cemal Lokantacılık Kollektif şirketi

e. Mehmet Sarp ve Ortakları Yapı Kooperatifi

23. Tescil edilmiş bir ticaret unvanı sahibine hangi kapsamda koruma sağlar?

a. Tescil edildiği şehirde

b. Türkiye çapında

c. Tescil edildiği sicil bölgesinde

d. Tescil, ticaret unvanı sahibine bir koruma sağlamaz

e. Tescil edildiği bölgede

24. İşletme adı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bir taciri diğer bir tacirden ayırt etmek için kullanılan addır

b. Kullanılması isteğe bağlıdır

c. Tacir işletme adı kullanıyorsa, bu işletme adını tescil ettirmek zorundadır

d. işletme adı, işletmeden ayrı olarak devredilebilir

e. işletme adı tescil edildiği takdirde tüm Türkiye çapında korunur

25. Aşağıdaki işaretlerden hangisi marka olarak tescil edilemez?

a. Notaya dökülebilen melodiler

b. Formüle edilebilen kokular

c. Sloganlar

d. Yabancı kelimeler

e. Renkler

26. Tescilli bir markanın koruma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 10 yıl

b. 5 yıl

c. 8 yıl

d. 1 yıl

e. 3 yıl

27. Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Devredilebilir

b. Finansal kiralamaya konu olabilir

c. Lisans verilebilir

d. Haczedilebilir

e. Rehnedilebilir

28. Aşağıdakilerden hangisi markaların hükümsüzlük sebeplerinden biri değildir?

a. Markanın sahibince 2 yıl süre ile kullanılmaması

b. Tasviri işaretlerin tescil edilmesi

c. Tanınmış markanın başkası adına tescil edilmesi

d. Markanın yaygın bir ad haline gelmesi

e. Markanın kötü niyetli olarak tescil ettirilmiş olması

29. Aşağıdakilerden hangisi TPE tarafından resen reddedilmesi gereken işaretlerden biri değildir?

a. Tasviri işaretler

b. Serbest işaretler

c. Dünyaca tanınmış markalar

d. Halkı yanıltacak markalar

e. Kötüniyetle tescil edilen markalar

30. Aşağıdakilerden hangisi sınai mülkiyetin anayasası olarak anılır?

a. Madrid Protokolü

b. Topluluk Tüzüğü

c. Paris Sözleşmesi

d. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Anlaşması

e. Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması

31. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabetin temel dayanaklarından biri değildir?

a. Bozulmamış rekabetin sağlanması

b. Dürüst rekabetin sağlanması

c. Zarar

d. Zarar tehlikesi

e. Kusur

32. Haksız rekabet davaları, hangi süre içerisinde zamanaşımına uğrar?

a. Öğrenmeden itibaren 3 yıl

b. Öğrenmeden itibaren 1 yıl, olayların doğumundan itibaren 10 yıl

c. Öğrenmeden itibaren 1 yıl, olayların doğumundan itibaren 3 yıl

d. Olayların doğumundan itibaren 5 yıl

e. Öğrenmeden itibaren 2 yıl, olayların doğumundan itibaren 5 yıl

33. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabethâllerinden biri değildir?

a. Dürüstlük kurallarına aykırı reklamlar

b. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme

c. Başkalarının iş ürünlerinden yararlanmama

d. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etme

e. iş şartlarına uymama

34. Haksız rekabet sonucunda ortaya çıkan maddi durumun ortadan kaldırılması için açılan haksız rekabet davası aşağıdakilerden hangisidir?

a. Maddi tazminat davası

b. Tespit davası

c. Men davası

d. Düzeltme davası

e. Manevi tazminat davası

35. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarını açma hakkına sahip değildir?

a. Cumhuriyet savcıları

b. Menfaatleri zarar gören müşteriler

c. Menfaatlerini zarar görme tehlikesi altında olan müşteriler

d. Mesleki birlikler

e. Tüketici dernekleri

36. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarından tazminat davasını açamaz?

a. Zarar gören müşteriler

b. Zarar görme tehlikesine maruz müşteriler

c. Zarar tehlikesine maruz kişiler

d. Tüketici dernekleri

e. Zarar gören kişiler

37. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi gücün merkezileşmesinin sebeplerinden değildir?

a. işbirlikleri

b. Dikey bütünleşmeler

c. Karteller

d. Holdingler

e. Hakim teşebbüsler

38. Aşağıdakilerden hangisi teşebbüs kavramının kapsamında yer almaz?

a. Piyasada mal veya hizmet üretenler

b. Pazarlayanlar

c. Şubeler

d. Bağımsız karar verebilen birimler

e. Ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimler

39. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir piyasada hakim güç olmanın belirtilerinden birisi değildir?

a. Fiyatları belirleme

b. Arz miktarını belirleme

c. Üretim miktarını belirleme

d. Dağıtım miktarını belirleme

e. Halkın yoğun ilgisini kazanma

40. Rekabet Kurulunun kararlarına karşı hangi mercide

dava açılabilir?

a. Bölge idare Mahkemesi

b. Danıştay

c. Yargıtay

d. Bölge Adliye Mahkemesi

e. Anayasa Mahkemesi

41. Tacirler, zorunlu defterlerden yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında hangi kurumun belirlediği defterleri de tutmak zorundadır?

a. Ticaret Sicil Müdürlüğü

b. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

c. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

d. Finansal Raporlama Standartları Kurumu

e. Noter

42. Ticari defterlerin zayi olması durumunda kaç gün içinde, zayi belgesi almak için mahkemeye başvurulması zorunludur?

a. Zayiden itibaren 8 gün içinde

b. Öğrenmeden itibaren 15 gün içinde

c. Zayiden itibaren 15 gün içinde

d. Öğrenmeden itibaren 10 gün içinde

e. Öğrenmeden itibaren 8 gün içinde

43. Cari hesap sözleşmesinde taraflardan birine borcundan dolayı haciz tebliğ edilen kişi, kaç gün içerisinde haczi kaldırtmazsa, diğer taraf sözleşmeyi fesih edebilir?

a. 1 ay

b. 8 gün

c. 15 günd. 6 ay

e. 10 gün

44. Cari hesabı tutan tarafça tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf hangi süre içinde itirazda bulunmazsa yapılan tespiti kabul etmiş sayılır?

a. 8 gün

b. 15 gün

c. 1 yıl

d. 3 ay

e. 1 ay

45. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin ancak özel yetki ile yapabileceği işlemlerden değildir?

a. Ticari işletmeyi devretmek

b. Ticari işletmeyi rehnetmek

c. Ticari işletmeye ait taşınmazı satmak

d. Ticari temsilci atamak

e. Ticari işletmeye ait taşınmazı kiralamak

46. Ticari temsilcisinin temsil yetkisinin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a. Ticari temsilcinin temsil yetkisi konu itibariyle sınırlanabilir

b. Ticari temsilcinin temsil yetkisi şube ile sınırlanabilir

c. Temsil yetkisinin sınırlandırılması için ticaret siciline tescil zorunludur

d. Tescil ettirilmeyen sınırlandırma sadece bunu bilen kişilere karşı ileri sürülebilir

e. Ticari temsilcinin temsil yetkisi birlikte temsil şeklinde sınırlanabilir

47. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacılık sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

a. işletme dışında faaliyet

b. Aracılık veya sözleşme yapma

c. Tacir hesabına hareket etme

d. Süreklilik

e. Her durumda yazılı sözleşme

48. Bir sözleşme ile, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlenen ve taraflar arasındaki sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazanan tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Acente

b. Simsar

c. Pazarlamacı

d. Komisyoncu

e. Ticari temsilci

49. Aşağıdakilerden hangisi acentenin unsurlarından biri değildir?

a. Belirli bir bölge tahsisi

b. Kendi adına tacir hesabına işlem yapma

c. Bağlı olmayan hukuki statü

d. Süreklilik ve meslek edinme

e. Aracılık ve/veya sözleşme yapma yetkisi

50. Ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstelenen tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ticari temsilci

b. Acente

c. Komisyoncu

d. Simsar

e. Pazarlamacı

51. Aşağıdakilerden hangisi adi şirket sayılmaz?

a. Adi komandit şirket

b. Joint venture

c. iş Ortaklığı

d. Konsorsiyum

e. Ortak girişim

52. Adi şirketin kuruluş sözleşmesinin hangi şekilde yapılması yeterlidir?

a. Yazılı

b. Noter onaylı

c. Hakim onaylı

d. Sözlü

e. Resmi şekilde

53. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden biri değildir?

a. Kollektif şirket

b. Komandit şirket

c. Anonim şirket

d. Kooperatif

e. Adi şirket

54. Aşağıdaki topluluklardan hangisi mal ve kişi topluluğu niteliği taşır?a. Dernekler

b. Vakıflar

c. Sendikalar

d. Şirketler

e. Siyasi partiler

55. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin, ortakların iradesi dışında sona ermesine neden olan hallerden biri değildir?

a. Ortaklardan birinin ölümü

b. Ortak amacın gerçekleşmesi

c. Ortakların fesih kararı alması

d. şirket süresinin dolması

e. Ortağın payına haciz gelmesi

56. Adi şirkette ortaklar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan talep hakları hangi sürede zamanaşımına uğrar?

a. 1 yıl

b. 2 yıl

c. 3 yıl

d. 4 yıl

e. 5 yıl

57. Adi şirketin kurabilmek için gerekli asgari ortak sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

58. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketi sayılır?

a. Anonim şirket

b. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

c. Kooperatif

d. Limited şirket

e. Kollektif şirket

59. Aşağıdakilerden hangisi adi şirkette tasfiye görevlilerinin atanma yöntemlerinden biri değildir?

a. şirket sözleşmesinde belirtilmesi

b. Ortakların karar vermesi

c. Mahkemenin karar vermesi

d. Kanun gereği bütün ortakların birlikte görevli sayılması

e. Ticaret sicili müdürünün ataması

60. Adi şirkette ortaklardan birinin şirketin feshini isteyebilmesi için, en az ne kadar süre önce bildirimde bulunması gerekir?

a. 1 ay

b. 3 ay

c. 6 ay

d. 1 yıl

e. 3 yıl

61. Aşağıdakilerden hangisinin anonim ve limited şirketlere sermaye olarak getirilmesi mümkün değildir?

a. Ticari itibar

b. Taşınır mallar

c. Taşınmaz mallar

d. Maden ruhsatları

e. Bir taşınmaz üzerindeki intifa hakkı

62. Aşağıdaki ilkelerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kaldırılmıştır?

a. Sermayenin korunması ilkesi

b. Tüzel kişilik ilkesi

c. Sınırlı sayı ilkesi

d. Ultra vires ilkesi

e. Sınırlı sorumluluk ilkesi

63. Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra ne kadar süreyle devam eder?

a. 6 ay

b. 1 yıl

c. 2 yıl

d. 3 yıl

e. 5 yıl

64. Ticaret şirketlerinin birleşmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Anonim şirketin bir kollektif şirketi devralması

b. Limited şirketin bir anonim şirketi devralması

c. Kollektif şirketin bir limited şirketi devralması

d. Anonim şirketin bir kooperatifi devralması

e. Anonim şirketin bir anonim şirketi devralması

65. Ticaret şirketlerinde tür değiştirmede geçerli olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tür koruyucu tür değiştirme

b. şekil değiştirici tür değiştirme

c. Oranların korunduğu tür değiştirme

d. Tam tür değiştirmee. Alacaklıların korunmadığı tür değiştirme

66. Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirketi değildir?

a. Anonim şirket

b. Limited şirket

c. Kooperatif

d. Kollektif şirket

e. Adi şirket

67. Limited şirketlerde nakit sermaye borçlarının şirketin kuruluşundan itibaren en geç ne zamana kadar ödenmesi zorunludur?

a. 3 ay

b. 6 ay

c. 1 yıl

d. 2 yıl

e. Peşin

68. Ticaret şirketlerinin bölünmesinde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

a. Anonim şirketin limited şirkete bölünmesi

b. Limited şirketin anonim şirkete bölünmesi

c. Kooperatifin anonim şirkete bölünmesi

d. Anonim şirketin kollektif şirkete bölünmesi

e. Anonim şirketin anonim şirkete bölünmesi

69. şirketler topluluğunda hâkim şirketin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde söz konusu olabilir?

a. Bağlı şirketin iflas etmesi

b. Bağlı şirketin borçlarını ödeyememesi

c. Bağlı şirketin topluluk itibarını kullanması

d. Bağlı şirketin zarar etmesi

e. Bağlı şirketin tasfiye edilmesi

70. şirketler topluluğunda kanunda öngörülen bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde hangi yaptırım uygulama alanı bulur?

a. Şirketin infisahı

b. Hakların donması

c. şirketin feshi

d. Genel kurul kararlarının geçersizliği

e. Yönetim kurulu üyelerinin istifası

71. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az beş ortakla kurulması gereken ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kollektif şirket

b. Adi komandit şirket

c. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

d. Anonim şirket

e. Limited şirket

72. Kollektif şirketlerde ortakların oy hakkının belirlenmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kabul ettiği ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Taahhüt edilen sermaye payına göre oy

b. Kişi başına bir oy

c. Ödenen sermaye miktarına göre oy

d. Temsilci sayısına göre oy

e. Sorumluluk şekline göre oy

73. Kollektif şirketin kuruluşunda aşağıdaki işlemlerden hangisi aranmaz?

a. şirket sözleşmesinin düzenlenmesi

b. Sözleşmenin kurucularca imzalanması

c. Noter onayı

d. Bakanlık izni

e. Ticaret siciline tescil

74. Şirket sözleşmesinde hüküm yoksa, kollektif şirkette yöneticilerin belirlenmesinde geçerli olan kural aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bütün ortakların yönetici sayılması

b. Sermaye payına göre yöneticinin belirlenmesi

c. Şirkete giriş yılına göre yöneticilerin belirlenmesi

d. Mahkeme kararıyla yöneticilerin seçilmesi

e. Mevcut yöneticilerin görevine devam etmesi

75. Komandit şirketlerde sınırlı sorumluluk taşıyan ortaklara ne ad verilir?

a. Komanditer ortak

b. Komandite ortak

c. Kollektif ortak

d. Sınırlı ortak

e. Sorumlu ortak

76. Aşağıdakilerden hangisinde tüm ortakların gerçek kişi olması zorunludur?

a. Anonim şirket

b. Limited şirket

c. Kooperatif

d. Kollektif şirkete. Komandit şirket

77. Aşağıdakilerden hangisi komandit şirketlerde sınırlı sorumlu ortağın sorumluluğunun genişlemesine sebep olur?

a. Şirketin en büyük ortağı olması

b. Şirketin kârından pay alması

c. Şirketin zarar etmesi

d. Şirketin unvanında ad ve soyadının yazılı olması

e. Ticaret sicili müdürünün karar alması

78. Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları aşağıdakilerden hangisine

başvurmalıdırlar?

a. Ticaret sicili müdürlüğüne

b. Ortaklara

c. Ticaret Mahkemesine

d. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

e. İflas dairesine

79. Şirket sözleşmesi incelendiğinde, sözleşmedeki hükümlerden şirketin komandit olduğu anlaşılamıyorsa, o şirket hangi tür şirket olarak kabul edilir?

a. Adi şirket

b. Kollektif şirket

c. Komandit şirket

d. Anonim şirket

e. Limited şirket

80. Aşağıdakilerden hangisi sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket açısından geçerli değildir?

a. En az beş ortakla kurulabilmesi

b. Halka açılabilmesi

c. Hisse senedi çıkarabilmesi

d. Tüzel kişi ortak alabilmesi

e. Bakanlık izni ile kurulabilmesiYanıt Anahtarı

1. e 2. d 3. e 4. c 5. b 6. b

7. e 8. d 9. a 10. d 11. e 12. d 13. b 14. b 15 .c 16. c 17 .a 18. b 19. e 20. b 21. c 22. d 23. b 24. a 25. e 26. a 27. b 28. a 29. e 30. c 31. e 32. c 33. c 34. d 35. a 36. d 37. d 38. c 39. e 40. b 41. c 42. b 43. c 44. e 45. e 46. a 47. e 48. b 49. b 50. c 51. a 52. d 53. e 54. d 55. c 56. e 57. b 58. e 59. e 60. C 61. a 62. d 63. d 64. c 65. b 66. e 67. d 68. c 69. c 70. b 71. c 72. b 73. d 74. a 75. a 76. d 77. d 78. b 79. b 80. e

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada