HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI

www.toprakhukuk.com


Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere,  Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 14 )

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır." (TÜRK MEDENİ KANUNU. MADDE 2/I)


Örnek - 1 :  Hiç kimse, rüşvet verdiği memurun, söz verdiği işi yapmadığı gerekçesi ile "işinin yapılması ya da ödediği paranın iadesi" talebiyle dava açamaz. Açılmış dava hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırı olduğundan dinlenemez.

Örnek - 2 : Hiç kimse diğer çocuklarından  mal kaçırmak kastıyla evlatlarından birine tapuda satmış gibi gösterip asında bağışladığı taşınmazını,  geri almak için dava açamaz. Açılmış dava hakkın kötüye yasağına aykırı olduğundan dinlenemez. 

www.toprakhukuk.com

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

İşçinin rakip firmada