Kayıtlar

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasına Göre Ücretin Vergilendirilmesi

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Ücret geliri elde eden bir Türk'ün Kırgızistan'da işçi olarak çalışması halinde: a) Kırgızistan'da çalışmaya başladığı tarihten itibaren 12 aylık bir  dönem boyunca toplamda 183 günden fazla kalmamışsa; b) 183 günden fazla kalsa dahi ödemeyi yapan (veya adına ödeme  yapılan) işveren Kırgızistan mukimi değilse; c) 183 günden fazla kalsa, işveren Kırgız olsa bile ödemenin işverenin  Kırgızistan'daki işyeri veya daimi temsilcisi tarafından yapılmamış ise; aldığı ücret Kırgızistan'da vergilendirilmez. Türkiye'de gelir vergisi  stopajına tabi tutulur. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Bilgi Toplama (Bilgi Verme - VERGİ USUL KANUNU Madde 148)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar bilgi istediğinde: a.) Kamu kurum ve kuruluşları ;  b.)Mükellefler veya mükelleflerle iş ve işlemlerde bulunan tüm gerçek ve tüzelkişiler; bilgi vermek zorundadır. Ancak diplomatik dokunulmazlığı olanlar bilgi vermek zorunda değildir. Bilgi yazılı veya sözlü olarak istenebilir. Ancak bilgi almak için bilgi almak istenilen kişilerin vergi dairesine zorla getirilmesi yasaktır.  Sözlü olarak bilgi istenildiği hallerde istenilen bilgi verilmezse, bilgi verilmesi isteği bir kez de yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda istek tekrarlanır (tekit ) ve cevap verilmesi için uygun bir süre tanınır.  www.mehmettoprak.av.tr

İşe Başlamayı Bildirme (VERGİ USUL KANUNU Madde 153)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------- İşe başlama yani açılışı bildirme tüm vergi mükellefleri için söz konusu değildir. İşe başlamayı bildirmesi gereken mükellefler vergicilikte gerçek usulde vergilendirilen mükellefler olarak anılan mükelleflerdir.Bu mükelleflerin hangileri olduğu kanunda ayrıca ve açıkça gösterilmiştir. Kanunda sayılan :  1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3. Kurumlar vergisi mükellefleri(Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yerine getirilir); 4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları. işe başlamayı bildirmek zorundadırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri (VERGİ USUL KANUNU Madde 154)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------- Ticari kazanç sahipleri açısından, işe başlamayı bildirme yükümlülüğü bir işyeri açıldığı tarihte doğar. İşyeri açmasa dahi tüccarın, ticaret siciline veya mesleki bir kuruluşa ( sanayi odası-esnaf odası vbç) üye olunması da işe aşlamayı gösterir. Basit usulde vergilendirilenler (defter tutmayanlar) için işyeri açılmasa dahi vergi mükellefiyeti doğuran faaliyete gerçek anlamda uğraşmaya başlamak işe başlandığının göstergesidir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri (VERGİ USUL KANUNU Madde 155)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Serbest meslek erbapları (serbest avukat-mali müşavir-doktor-mimar-dişçi vb.) : 1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açtıkları; 2. Mesleklerini yürüttükleri yere tabela, levha gibi mesleki belgeleri astıkları; 3. Mesleki faaliyetlerini sürekli yaptıklarını gösteren ilanlar yaptıkları; 4. Meslek odalarına (baro-mali müşavirler odası vb.) kayıt olmaları (Mesleğini fiilen yapmayacağını bildirenler hariç); halinde işe başlamış sayılırlar ve işe başlamayı ilgili vergi dairesine bildirmek zorunda kalırlar. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Vergi dairesine bildirilmesi gerekli değişiklikler (VERGİ USUL KANUNU Madde 157-158-159-160-161-162-163)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------------------------------------------------------- Kanun mükelleflerin mükelelfiyetlerini etkileyecek önemli değişikliklerin vergi dairesine bildirilmesini zorunlu hale getirmiş ve bu değişiklikleri tek tek açıklamıştır. Mükellefler bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştirdikleri takdirde, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. İşe başlamayı bildirmiş bir mükellef, adresini değiştirmeden,  faaliyetlerini değiştirirlerse bunları farklı işlemler yapılması gerekir. Bu nedenle: a) Yeni bir vergiye tabi olmayı; b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; gerektirecek boyutta işlerinde değişiklik olan mükellefler, bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. İş yeri veya işyerinde yürütülen işler değişmese dahi mükellefin yeni şube, mağaz

Defter tutmak zorunda olanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 172)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ticari zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler defter tutar. Yasa da kimlerin defter tutacağı hususu gelir vergisi kanunundan bağımsız olarak sayma yolu ile belirtilmiştir.  a.) Ticaret ve sanat erbabı ( Uygulamada sadece 1. sınıf ve 2. sınıf tacirler); b.) Ticaret şirketleri ( Uygulamada sadece sermaye şirketleri); c.) İktisadi kamu müesseseleri; d.) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; e.) Serbest meslek erbabı; f.) Çiftçiler (Uygulamada sadece 1. sınıf ve 2. sınıf çiftçiler). İktisadi kamu müesseseleri ve dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri için ayrı b,r defter tutma yöntemi getirilmemiştir. Bunlar 1. sınıf ve 2. sınıf tacirler için öngörülmüş kurallara göre defter tutar

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------- Vergi Usul Kanunu 172. madde de defter tutmak zorunda olanlar sayıldıktan sonra gerekli olamdığı halde  173. madde de defter tutmayacaklar yeniden isim isim sayılmıştır. Bu listede ismi geçenler esasen vergiden muaf olan yahut zaten kendilerinden vergi stopajı yapılan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yasaya göre defter tutma zorunda olmayanlar : 1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;(Stopaja tabi) 2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.(Sadece defter tutmaz, ikinci sınıf tacirler gibi vergilendirilirler.) 3. Kurumlar vergisinden muaf olan: a) İktisadi kamu müesseseleri; b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak sayılmıştır. Bir kimsenin belirli bir vergiden muafiyeti o

Envanter Çıkarmak (VERGİ USUL KANUNU Madde 186)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------- Tutulan defterlerde yer alan kayıtların anlamlı bir tablo oluşturacak şekilde özetlenebilmesi yani bilanço çıkarılabilmesi için önce bilançoyu oluşturan kalemlerin bilinmesi gerekir. Bilançoyu oluşturan kalemlere işletmeye dahil iktisadi kıymetler denir. İşletmeye dahil iktisadi kıymetler ise mevcutlar, alacaklar ve borçlardan oluşur. Varlıkların, alacakların ve borçların kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tespit edilmesi işine envanter çıkarmak denir.  Tespit işlemi saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek şeklinde her kalem için farklı şekilde yapılabilir. Hatta bu kıymetler içinde, ticari örf ve adete göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi yaygın olmayan mallar varsa bunların değerleri tahmin yolu ile belirlenebilmektedir. Av. Mehmet TOPRAK İ

İşletme Hesabı Hulasası (VERGİ USUL KANUNU Madde 196)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------- İşletme hesabında bilanço çıkarılmaz. Ancak envanter çıkarılır ve her hesap döneminin sonunda, işletme hesabı hulasası yani özeti çıkarılır.  Bu hesap özeti gider tablosu ve gelir tablosu iki ayrı başlıktan oluşur. Gider tablosu adı verilen listede: 1. Dönem başı mal mevcudu (Çıkarılan envantere göre değeri); 2. Alış giderleri  ve diğer tüm  giderler. ayrı ayrı gösterilir. Hasılat yani gelir tablosu adı verilen listede ise: 1.Satış ve hizmetler yahut farklı yollarla sağlanan gelirler; 2.Dönem başı mal mevcudu (Çıkarılan envantere göre değeri); Av. Mehmet TOPRAK İstanbul Barosu Sicil No: 26556 www.mehmettoprak.av.tr

Noter Tasdiği Zorunlu Defterler (VERGİ USUL KANUNU Madde 220)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Defterlerin (belgeli olmak şartıyla) mükellefin vergi beyannamesini doğrulama gücü vardır. Defterlerin doğrulama yeteneğine sahip olabilmeleri için tasdikli (onaylı) olmaları gerekir.  Yasa da hangi defterlerin onaylı olması gerektiği tek tek sayılmıştır. Yasaya göre: 1. Yevmiye ve envanter defterleri; 2. İşletme defteri; 3. Çiftçi işletme defteri; 4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 5 . Nakliyat Vergisi defteri; 6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 7. Serbest meslek kazanç defteri; Sayılan bu defterler yerine ilgili makamlardan izin alınarak aynı işleve sahip farklı defterler kullanılıyor olabilir. Bu durumda dahi yukarıda sayılan defterler yerine defterlerin de ona

Defterlerin Tasdik Zamanı (VERGİ USUL KANUNU Madde 221)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1-) Gelecek Dönem Kullanılacak Defterler: Onay ( tasdik) zorunluluğu getirilen defterler kullanılacakları yıldan önceki son ay içinde tasdik ettirilir.  Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi ve kurumlar vergisinde hesap dönemi takvim yılıdır. 1 ocakta başlar 31 aralıkta biter.  Öyle ise gelecek senenin defterleri her yıl aralık ayı içinde tasdik ettirilir. 2-) Özel Hesap Döneminde Gelecek Dönem Kullanılacak Defterler: Bazı mükellefler Maliye Bakanlığı'dan izin alarak 1 0cak - 31 aralık tarihleri arasında kalan normal hesap döneminden çıkabilir. Bunlar için farklı bir ayda başlayan farklı bir ayda biten özel hesap dönemi uygulanır. Özel hesap dönemi de olsa genel kural değişmez. sonraki yani yeni hesap döneminde kullanılacak defterler  bir ay

İspat Edici Kağıtlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 227)

Resim
1.) Defter kayıtlarının belgeye dayanma zorunluluğu  Onaya tabi (tasdiki zorunlu ) defterler mükellefin beyanlarını doğrulamak gibi önemli bir işleve sahiptir. Ancak defterlerin bu işlevini yerine getirebilmesi için, kayıtların belgelere dayalı olması gerekir.  Kanunda hangi kayıtların belgelendirilmesi gerektiğine dair net bir ifade yoktur.  VUK uyarınca mükellefin diğer kişilerle kurduğu her türlü bağlantı ve işlemler belgeli olmak zorundadır.  Defterlerde yer alan  bu tür kayıtlar mutlaka bir belge ile ispatlanmak zorundadır. 2.Defter tutmayanlarda beyanın belgeye dayanma zorunluluğu  Basit usulde vergilendirilen esnaf, kira geliri elde edenler vd.  defter tutmaz. Ama beyanname verir.  Defter tutmayan ama beyanname verenlerin, (götürü gider yöntemini seçmemişlerse) gelir ve giderleri belgeli olmak zorundadır. 3.Belgenin tüm şekil şartlarını taşıma zorunluluğu  Alınması verilmesi sallanması ve gösterilmesi zorunlu belgeler kanunla ve Maliye ve Gümrük Bakanlığ

İşletme Hesabı Esasında Envanter (VERGİ USUL KANUNU Madde 195)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 --------------------------------------------------------------------------------------------- İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar dönme sonunda çıkarılacak hesap özetine hazırlık olarak , envanter çıkarmaya mecburdurlar. Ancak işletme hesabında envanter çıkarma sadece emtialar yani mallar için söz konusudur. Sayım, döküm, ölçüm ve tartım yolu ile gerçek değeri bulunacak malların kapsamına: a.) Satılmak için alınan ya da üretilen  mallar; b.) İlk madde ve malzemeler (iptidai ve ham maddeler ve yardımcı malzemeler); girer.  Emtia envanteri ayrı bir defter kullanılarak tutulabilir.  Ayrı bir envanter defteri tutmayan mükellefler: a.) Hesap dönemi kapandıktan sonra işlem kayıtlarından sonra gelen sayfalara; b.) Yeniden işe başlayanlarda işletme defterinin baş tarafına; yazılır. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212)

Bilanço (VERGİ USUL KANUNU Madde 192)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------- Bilanço, birinci sınıf tacirlerce çıkarılan özet hesap tablosudur. Bu tabloda aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı tablo yer alır. Bu tablolarda, envantere dahil iktisadi kıymetler düzenli bir şekilde yer alır. Envanter çıkarmak işletmeye ait (dahil) değerlerin ( iktisadi kıymetlerin) gerçek değerinin belirlenmesi (tespit edilmesi) demektir. İşletmeye dahil iktisadi kıymetler  mevcutlar, alacaklar ve borçlardır. Gerçek değeri, saymak, ölçmek, tartmak, değerlemek yolu ile tespit edilecek kıymetler mevcutlar, alacaklar ve borçlardır. Mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar) aktif tablosuna değerleri gösterilerek yazılır., Hemen karşısında yer alan pasif tablosuna ise Borçlar değerleri gösterilerek gösterilir. Aktif tablosu toplamından pasif tablosu toplamı çıkarıldığında mükellefin ticari işletmesine özgü

Vergi Mükelleflerine Yapılacak Bildirimler (Tebliğ Esasları)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Mükelleflere yapılacak her türlü bildirimler (tahakkuk fişi hariç) iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılır. (VUK madde 93) Mükellefe posta ile bildirim yapılabilmesi için vergi dairesi tarafından bilinen bir adresinin bulunması gerekir. (VUK madde 100) Aşağıda yazılı adreslere (VUK madde 101) : 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler; 5. Yoklama fişinde yazılı  adresler; 6. Vergi dava dilekçesi ve cevaplarında yazılı adresler; 7. Tebligat çıkarılacak kişinin de imzalaması şartıyla, yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklarda yazılı  adresler; 8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir tutanaklarında yazılı adresler. yasada bilinen adresler

Vergi ve cezalarda ilan yoluyla tebliğ

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tebligat kural olarak posta yolu ile yapılır. Mükellefin rıza göstermesi halinde dairede yapılan tebligatta geçerlidir. Ancak: 1. Muhatabın bilinen bir adresi yoksa ; 2. Muhatabın bilinen adresleri yanlış veya değişmiş olduğu için tebligat zarfı geri geliyorsa; 3. Tebligatın posta yoluyla yapılması imkansızsa( Ulaşımın imkansız olması gibi bir nedenle); 4. Muhatap yurtdışında olup ta bu ülkelere tebligat çıkarılması imkansızsa; tebligat ilan (VUK madde 103) yoluyla yapılır. İlan yolu ile tebligat denildiğinde her tebligat için mutlaka gazete ilanı yapılacağı yanılgısına düşmemek gerekir. Zira (VUK madde 104) 1.700 TL'den az vergi veya vergi cezalarına ait tebligatlar için gazeteye ilan verilmez. İlan yazısı vergi dairesi girişinde askıya çıkarıl

FATURA (V.U.K.Madde 229)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------------------------------------------------------ Fatura, mal satışı veya hizmet ifası karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı gösteren belgedir. Yani f atura düzenlenmesi için bedelin ta hsil edi lmesi gerekmez.    Fatura malı  satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 ( 532) 494 03 66 www.mehmettoprak.com  

Faturanın Şekli ( VERGİ USUL KANUNU Madde 230)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Faturada: 1. Düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 2. Düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası; 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, bilgileri mutlaka yer almak zorundadır. Malın taşınması veya taşıttırılması halinde ayrıca sevk irsaliyesi adı verilen bir belge daha düzenlenir. Malın nereye ve kime gönderildiğini gösteren sevk irsaliyesi, taşınan veya taşıttırılan mallar için: a.) Alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcı; b.) Malı teslim aldıktan sonra alıcının kendisi tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcı;