Kayıtlar

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HAKKINDA NOTLAR

Yazar: Av. Mehmet Toprak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her türlü eylem ve işlemi hukuk normlarına dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti  hukuk normlarından kaynaklanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Normlar hiyerarşisi içerisinde en tepede yer alır. Anayamız devletin vergilendirme yetkisini mali güce göre ve kanuna dayanarak kullanmasını emretmiştir. Anayasamızın 73. Maddesine göre devletimiz, tabiyetine, cinsiyetine, tüzel kişi ya da gerçek kişi olup olmadığına bakılmaksızın herkesten mali gücüne göre vergi almak üzere bir vergi kanunu çıkartmak  ve kanunun konusuna giren vergiyi tahsil etmek yetkisine sahiptir. Devletimiz sahip olduğu vergilendirme yetkisinden Anayasanın 73 maddesinin 2. Fıkrasında ifade edildiği üzere sosyal devlet ilkesi doğrultusunda tek yanlı olarak vazgeçebilir. Bu bağlamda devletim, ihdas ettiği vergi kanunlarının konusuna girdiği halde bir takım vergi konularını ver

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Dönem Tutar Tebliğ 2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Genel Tebliği 2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Genel Tebliği 2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği 2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği 2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği 2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği 2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği 2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği 2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

İşten Ayrılış Bildirgesi Kodları

Kodu İşten Çıkış Nedeni 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi      3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)    4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi    5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi    8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9 Malulen emeklilik nedeniyle      10 Ölüm    11 İş kazası sonucu ölüm    12 Askerlik        13 Kadın işçinin evlenmesi     14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması           15 Toplu işçi çıkarma     16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 17 İşyerinin kapanması        18 İşin sona ermesi       19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması hali