Kayıtlar

Kanuni Faiz Oranları

19.12.1984 - 31.12.1997 % 30 01.01.1998 - 31.12.1999 % 50 01.01.2000 - 30.06.2002 % 60 01.07.2002 - 30.06.2003 % 55 01.07.2003 - 31.12.2003 % 50 01.01.2004 - 30.06.2004 % 43 01.07.2004 - 30.04.2005 % 38 01.05.2005 - 31.12.2005 % 12 01.2006 -bugüne kadar % 9

Ticari Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi (*) Reeskont İskonto Oranı (%) Avans Faiz Oranı (%) 01.01.1990 40 45 20.09.1990 43      48,25 23.11.1990 45      50,75 15.02.1991 48      54,50 27.01.1994 56 65 21.04.1994 79 98 12.07.1994 70 85 27.07.1994 63 75 01.10.1994 55 64 10.06.1995 52 60 01.08.1995 50 57 02.08.1997 67 80 30.12.1999 60 70 17.05.2002 55 64 14.06.2003 50 57 08.10.2003 43 48 15.06.2004 38 42 13.01.2005

Tapu tahsis belgesine dayalı tapu tescil davalarında Yargıtay'ın araştırılmasını istediği hususlar

-Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması, (Belediye'den tahsis dosyası getirtilip dava dilekçesi ekinde sunulan tahsis belgesi ile karşılaştırılır.) -Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması, (İmar parselleri oluşturulup oluşturulmadığının tespiti için Belediye'den İmar Durumu sorulur.) -İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması, (Bazı belediyeler imar parseli oluşturulmadığı için gecekondu sahiplerine başka yerden arsa verebiliyor. Bu durumda arsa hazineye geri döneceğinden davaya hazine de dahil ediliyor.) -Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması, (İmar Kanunu 18. maddesi gereği parselasyon sırasında hak sahiplerinin korunması gerektiği halde belediyeler bu durumu dikkate almayabilir. Gecekondu sahibinin

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNE GİRİŞ

Yazar : Av. Mehmet Toprak BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TANIM YAPILMASI İHTİYACI Bulut bilişim sözleşmesine dair gerek mevzuatımızda gerekse doktrinde herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Konu hakkındaki çalışmalarda yer verilen tanımların tamamı, konunun teknik işleyişini açıklamakla yetinmektedir. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin hukuki niteliğine dair kanaat beyan eden az sayıda çalışmanın bulut bilişim sözleşmesine tanımlamak yerine konu hakkında kaleme alınmış teknik çalışmalardaki tanımları aktarmakla yetindikleri görülmektedir. Oysa bulut bilişim hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasındaki sözleşme ilişkisinin tanımı yapılmadan taraflar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine dair bir kanaate ulaşmak mümkün değildir. BİLİŞİM SİSTEMİ KAVRAMI Bilgisayarların hayatımıza girmesinden önce bir metin belgesi hazırlamak için kalemle veya daha gelişmiş bir araç olan daktiloya ihtiyaç duymaktaydık. Aynı şekilde hesaplama yapmak için parmaklarımızı ya da abaküs