Kayıtlar

Tapu tahsis belgesine dayalı tapu tescil davalarında Yargıtay'ın araştırılmasını istediği hususlar

-Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması, (Belediye'den tahsis dosyası getirtilip dava dilekçesi ekinde sunulan tahsis belgesi ile karşılaştırılır.) -Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması, (İmar parselleri oluşturulup oluşturulmadığının tespiti için Belediye'den İmar Durumu sorulur.) -İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması, (Bazı belediyeler imar parseli oluşturulmadığı için gecekondu sahiplerine başka yerden arsa verebiliyor. Bu durumda arsa hazineye geri döneceğinden davaya hazine de dahil ediliyor.) -Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması, (İmar Kanunu 18. maddesi gereği parselasyon sırasında hak sahiplerinin korunması gerektiği halde belediyeler bu durumu dikkate almayabilir. Gecekondu sahibinin

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNE GİRİŞ

Yazar : Av. Mehmet Toprak BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TANIM YAPILMASI İHTİYACI Bulut bilişim sözleşmesine dair gerek mevzuatımızda gerekse doktrinde herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Konu hakkındaki çalışmalarda yer verilen tanımların tamamı, konunun teknik işleyişini açıklamakla yetinmektedir. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin hukuki niteliğine dair kanaat beyan eden az sayıda çalışmanın bulut bilişim sözleşmesine tanımlamak yerine konu hakkında kaleme alınmış teknik çalışmalardaki tanımları aktarmakla yetindikleri görülmektedir. Oysa bulut bilişim hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasındaki sözleşme ilişkisinin tanımı yapılmadan taraflar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine dair bir kanaate ulaşmak mümkün değildir. BİLİŞİM SİSTEMİ KAVRAMI Bilgisayarların hayatımıza girmesinden önce bir metin belgesi hazırlamak için kalemle veya daha gelişmiş bir araç olan daktiloya ihtiyaç duymaktaydık. Aynı şekilde hesaplama yapmak için parmaklarımızı ya da abaküs

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HAKKINDA NOTLAR

Yazar: Av. Mehmet Toprak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her türlü eylem ve işlemi hukuk normlarına dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti  hukuk normlarından kaynaklanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Normlar hiyerarşisi içerisinde en tepede yer alır. Anayamız devletin vergilendirme yetkisini mali güce göre ve kanuna dayanarak kullanmasını emretmiştir. Anayasamızın 73. Maddesine göre devletimiz, tabiyetine, cinsiyetine, tüzel kişi ya da gerçek kişi olup olmadığına bakılmaksızın herkesten mali gücüne göre vergi almak üzere bir vergi kanunu çıkartmak  ve kanunun konusuna giren vergiyi tahsil etmek yetkisine sahiptir. Devletimiz sahip olduğu vergilendirme yetkisinden Anayasanın 73 maddesinin 2. Fıkrasında ifade edildiği üzere sosyal devlet ilkesi doğrultusunda tek yanlı olarak vazgeçebilir. Bu bağlamda devletim, ihdas ettiği vergi kanunlarının konusuna girdiği halde bir takım vergi konularını ver

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Dönem Tutar Tebliğ 2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Genel Tebliği 2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Genel Tebliği 2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği 2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği 2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği 2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği 2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği 2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği 2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

İşten Ayrılış Bildirgesi Kodları

Kodu İşten Çıkış Nedeni 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi      3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)    4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi    5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi    8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9 Malulen emeklilik nedeniyle      10 Ölüm    11 İş kazası sonucu ölüm    12 Askerlik        13 Kadın işçinin evlenmesi     14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması           15 Toplu işçi çıkarma     16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 17 İşyerinin kapanması        18 İşin sona ermesi       19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması hali